Medzinárodná vedecká konferencia o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky v EÚ

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodná vedecká konferencia o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky v EÚ

Ústav práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na SPU v Nitre v spolupráci s Asociáciou agrárnych a environmentálnych právnikov a Európskou radou pre vidiecke právo CEDR zorganizovali v dňoch 16.a17. júna 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky v predchádzajúcom programovacom období a pripravenosť na programovacie obdobie 2023-2027.

Cieľom podujatia bolo zhodnotenie a porovnanie implementácie nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných štátoch EÚ, konkrétne v Taliansku, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, ČR a na Slovensku. Odborníci a výskumníci zo 7 krajín diskutovali o vybraných problémoch spojených s implementáciou a pripravenosťou  krajín na nové programovacie  obdobie. Odbornú časť konferencie otvoril prof. Pavol Schwarcz z  Ústavu európskych politík a verejnej správy FEŠRR, ktorý ako zástupca hostiteľskej krajiny predstavil situáciu ohľadne implementácie SPP na Slovensku. Na jeho prezentáciu nadviazal doc. Radek Jurčík z Mendelovej univerzity v Brne a  prestavil nové ciele SPP v EÚ a v Českej republiky, národný strategický plán ČR  a zdôraznil potrebu zjednodušenia a transparentnosti SPP.

Aktuálnu situáciu v Rakúsku a špecifiká implementácie nástrojov SPP odprezentoval prof. Hannes Kronaus, ktorý zastupoval Rakúsku spoločnosť pre poľnohospodárske a environmentálne právo. Program pokračoval predstavením procesu prípravy nového strategického plánu v Slovinsku, ktorú priblížil Dr. Franci Avsec z Univerzity Novo mesto zo Slovinska. Ako povedal Dr. Avsec, tak ako strategické plány iných krajín, aj strategický plán Slovinska musí byť upravený a doplnený podľa pripomienok a požiadaviek Európskej komisie.

Na predchádzajúce prednášky nadviazali prof. Francesco di Iacovo z Univerzity v Pise (Taliansko) a doc. Gabriella Banhegyi z Poľnohospodárskej a biologickej univerzity v Godollo (Maďarsko). Plenárnu časť ukončila prof. Renata Przygodska z Univerzity Bialystock, Poľsko, ktorá zhodnotila úspešnosť implementácie SPP v Poľsku a poukázala na výzvy budúceho programovacieho obdobia.

Konferencia pokračovala odbornými diskusiami v rámci ktorých účastníci konferencie pokračovali vo výmene skúseností a v detailnejšej analýze vybraných špecifík SPP v jednotlivých krajinách.

Druhý deň pokračovalo podujatie praktickou časťou, ktorá zahŕňala návštevu agro farmy v Podkylave, kde zahraniční hostia diskutovali o využití nástrojov SPP v praxi.

Zahraniční aj domáci účastníci na čele s prof. Annou Bandlerovou, ktorá bola odborným garantom podujatia na záver vyzdvihli vysokú úroveň vedeckého podujatia a zhodnotili význam realizácie obdobných akcií tak pre odbornú ako aj širokú verejnosť.

Ísť späť