Pozvánka

napísal (počet komentárov: 0)

 

 

 

 

 

Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka pozýva študentov a zamestnancov SPU na diskusiu na tému: "Ako môže samosprávny kraj pomôcť podnikateľom a ekonomickému rozvoju v území". 

 

Cieľom diskusie je identifikovať rozvojové problémy a príležitosti  podnikateľov v kraji a prístupy a nástroje regionálnej a miestnej samosprávy na ich riešenie.  

 

Účasť na diskusii potvrdili:

           Ing. Branislav Becík, PhD., predseda NSK

           Ing. Igor Jakubička, predseda RPPK Nitra a predseda predstavenstva  PD Devio Nové Sady,

           doc. Ing. Milan Fiľa, PhD., CEO, FLASH Consulting, s.r.o. & CPO, Smart Klaster - StartUP HUB,

           Ing. Ivana Šuleková Gecíková, PhD., prednostka obecného úradu Veľké Zálužie.

 

Beseda sa uskutoční 3.5.2023 o 11:00 v konferenčnej sále Agrobiotech. 

 

V prípade záujmu o online sledovanie, MS TEAMS link je zverejnený na:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhjNDYwOGUtY2M5Ny00NGQzLWEwMTMtOTU3YjA3NTQ2MjIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f481ce-efce-4a56-a9a1-78f54a79321d%22%7d

Ísť späť