RÝCHLORASTÚCE DREVINY A BYLINY PESTOVANÉ NA ENERGETICKÉ ÚČELY

napísal (počet komentárov: 0)

Katedra regionálnej bioenergetiky a Katedra environmentálneho manažmentu, pod záštitou dekanky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD., si Vás dovoľujú pozvať na 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „RÝCHLORASTÚCE DREVINY A BYLINY PESTOVANÉ NA ENERGETICKÉ ÚČELY“, ktorá sa uskutoční v dňoch 
4. – 5. septembra 2019 v Nitre.

Konferencia má za cieľ predstaviť komplexný pohľad na význam cielene pestovanej biomasy pre jej udržateľné využívanie na Slovensku. Predstaviť výsledky získané v oblasti výskumu kauzality funkčných procesov, ktoré v konkrétnych agroenvironmentálnych podmienkach zodpovedajú za realizáciu produkčného potenciálu pestovaných drevín a bylín. Poukázať na skúsenosti "dobrej praxe" pestovania a vplyvov na životné prostredie. 

Cieľom je aj oboznámiť účastníkov konferencie s inovačnými stratégiami štátov EÚ spojenými s cirkulárnou ekonomikou v zmysle aplikovaného výskumu pre oblasť bioenergie, najmä so zameraním na najnovšie trendy v biochemickej a termochemickej konverzii biomasy na biopalivá s vyššou energetickou hustotou.

V závere konferencie bude možnosť zúčastniť sa exkurzie na pokusnú bázu rýchlorastúcich drevín a bylín v Kolíňanoch, ako aj na Bioplynovú stanicu, resp. Laboratórium splyňovania biomasy.

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť.

 

2. cirkulár

Späť