Výberová prednáška

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 06.11. 2023 sa v priestoroch Coworkingového centra SPU v Nitre uskutočnila výberová prednáška na tému „Charakteristika a predstavenie vecnej pôsobnosti SIŽP a najdôležitejšie úlohy v zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veciach starostlivosti o životné prostredie, so zameraním na ochranu vôd.“

Problematiku v rámci výberovej prednášky nám odprezentoval doc. Mgr. Marián Kotrla, PhD., ktorý pôsobí na pozícii: štátny radca – inšpektor.

V úvode prednášky nám kolega predstavil štruktúru a princíp fungovania inštitúcie a v ďalšej časti prednášky sa venoval najmä praktickým ukážkam práce priamo v teréne, pri čom kládol dôraz na dôležitosť a väzbu k ochrane krajiny a jej súčastí. Nevynechal ani príklady negatívnych dopadov konania vybraných typov inštitúcií na diverzitu v konkrétnych podmienkach.

Na záver, ako to už býva zvykom, dostala priestor diskusia, kedy študenti potvrdili veľký záujem o problematiku a prednášajúcemu kládli otázky vo väzbe na štúdium predmetu manažment ochrany biodiverzity a krajiny, vyučovaného na ústave práva a udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre, v rámci ktorého sa výberová prednáška uskutočnila. V diskusii odzneli aj názory na výšku pokút, prípadne ich účinok. Študenti sa zaujímali aj o spôsob konania v prípade, ak úhyn konkrétneho druhu predstavuje v sumáre vysoké škody (vyjadrené cez spoločenskú hodnotu jedinca), kde prednášajúci vysvetlil prepojenie a kompetencie jednotlivých útvarov inšpekcie.

V mene študentov úprimne veríme, že sa s kolegom v rámci výberových prednášok opäť stretneme a ponúkne nám ďalšie informácie v rôznych kontextoch smerujúcich k náplni študovaných študijných programov a profilu budúcich absolventov.

Ísť späť