Acta Regionalia et Environmentalica

Všeobecné informácie
Vedecký časopis Acta regionalia et environmentalica je vedecké periodikum FEŠRR SPU v Nitre. Je otvoreným priestorom pre publikovanie vedeckých poznatkov tak domácim ako i zahraničným autorom. Redakcia  prijíma články len v anglickom jazyku. Časopis  je zverejňovaný v tlačenej forme prostredníctvom Vydavateľstva SPU a v elektronickej forme prostredníctvom vydavateľstva VERSITA.

Pokyny pre prispievateľov

  • Publikované príspevky musia byť pôvodné práce súvisiace s danou problematikou. Akceptujú sa príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované bez ohľadu na pracovnú príslušnosť autora k SPU.
  • Autor je zodpovedný za odbornú i formálnu správnosť príspevku.
  • O uverejnení príspevku rozhoduje Redakčná rada, so zreteľom na oponentské posudky a vedecký význam príspevku.
  • Pokyny pre prispievateľov

Termíny a adresa zasielania príspevkov: priebežne
Kancelária pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov 
Dekanát  Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

e-mail: monika.bumbalova@uniag.sk, valeria.magathova@uniag.sk

Prehľad jednotlivých čísiel Acta Regionalia et Environmentalica