Disciplinárna komisia

Komisia bola schválená Akademickým senátom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre dňa 19. 2. 2020

Disciplinárna komisia zloženie:

Predseda:

  • Ing. Žaneta Pauková, PhD. – prodekanka pre výchovu a vzdelávanie FEŠRR

Členovia:

  • doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. – členka Katedry práva FEŠRR
  • Ing. Georgetta Palšová – tajomníčka FEŠRR
  • Bc. Simona Žemberová – I.  ročník RRP/Ing. FEŠRR
  • Bc. Dávid Jakubis – I. ročník  RRP/Ing. FEŠRR

 

Disciplinárny poriadok SPU