Disciplinárna komisia

Komisia bola schválená Akademickým senátom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre dňa 10.11.2016


Disciplinárna komisia zloženie:

Predseda:

  • Ing. Žaneta Pauková, PhD. – prodekanka pre výchovu a vzdelávanie FEŠRR

Členovia:

  • doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.. – členka katedry práva FEŠRR
  • Ing. Georgetta Palšová – tajomníčka FEŠRR
  • Dávid Jakubis – 1. RRP/Bc. FEŠRR
  • Simona Žemberová – 1. RRP/Bc. FEŠRR
  • Bc. Richard Balla – 1.EM/Ing. FEŠRR
  • Ing. Michal Hrivňák – 1.D-IRV FEŠRR

 

Disciplinárny poriadok SPU