Disciplinárna komisia

 

Komisia bola schválená Akademickým senátom Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre dňa 12.7.2021

 

S účinnosťou od 28.9.2022 sú disciplinárne priestupky študentov riešené týmito predpismi

Disciplinárny poriadok SPU v Nitre
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie SPU v Nitre

 

Zloženie (od 12.7.2021 do 27.9.2022)

Predseda:

  • doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD. – prodekanka pre výchovu a vzdelávanie FEŠRR

Členovia:

  • doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. – členka Ústavu práva FEŠRR
  • Ing. Georgetta Palšová – tajomníčka FEŠRR
  • Mário Gedai – 2. ročník RRP/Bc. FEŠRR
  • Mgr. Peter Moritz – 2. ročník IRV/PhD. FEŠRR

 

Zápisnice