Dizertačná skúška

Dizertačná skúška (DS) je štátnou skúškou a vzťahujú sa na ňu podmienky § 63 zákona č. 131/2012 Z. z. o vysokých školách.
Dizertačná skúška pozostáva z obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške a vedeckej rozpravy k riešeniu problematiky.

Dôležité informácie

 • Doktorand je povinný dizertačnú skúšku vykonať do:
  a) 18 mesiacov v dennej forme štúdia. V prípade prerušenia štúdia sa termín vykonania dizertačnej skúšky predlžuje o prerušené obdobie doktorandského štúdia,
 • b) 24 mesiacov v externej forme štúdia po nástupe na doktorandské štúdium. Vykonanie dizertačnej skúšky v dennej a externej forme po tomto termíne je možné len v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti doktoranda s vyjadrením stanoviska školiteľa a predsedu odborovej alebo spoločnej odborovej komisie a so súhlasom dekana.
 • Dizertačnú skúšku organizuje predseda Odborovej komisie pre akreditovaný študijný program, a to predložením návrhu na vykonanie dizertačnej skúšky dekanovi, ktorý obsahuje stanovisko k plneniu individuálneho študijného plánu doktoranda, návrh oponenta, návrh najmenej piatich členov skúšobnej komisie a termín konania dizertačnej skúšky.
 • Podmienkou pre vykonanie dizertačnej skúšky zo strany doktoranda je predloženie písomnej žiadosti na predpísanom formulári a písomnej práce k dizertačnej skúške, ktorá pozostáva z týchto častí:
   • prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky,
   • cieľ práce,
   • metodika práce a metódy skúmania,
   • priebežné výsledky a diskusia,
   • zoznam použitej literatúry.
 • Na písomnú prácu k dizertačnej skúške sa vyžaduje vypracovanie aspoň jedného recenzného posudku oponentom, ktorý je menovaný dekanom.
 • Právo skúšať na štátnej dizertačnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov (§ 75 ods. 1 zákona) a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou [§ 12 ods. 1 písm. d) zákona]. Dizertačná skúška sa vykonáva pred najmenej päťčlennou komisiou, ktorú tvoria členovia odborovej komisie alebo významní odborníci z príbuzných študijných odborov z vysokých škôl a výskumných pracovísk. Školiteľ je prítomný, ale nerozhoduje o výsledku dizertačnej skúšky.
 • Preukázané vedomosti hodnotí komisia verejným hlasovaním.
 • Predseda komisie v závere zhodnotí preukázané aktivity a znalosti doktoranda a odovzdá doktorandovi vysvedčenie o absolvovaní dizertačnej skúšky.
 • V prípade, že doktorand na dizertačnej skúške neprospel, je možné dizertačnú skúšku opakovať najskôr po dvoch mesiacoch a môže byť opakovaná najviac dvakrát. Po opakovanom hodnotení dizertačnej skúšky „nedostatočne - FX“ dekan vylúči študenta z ďalšieho štúdia.
 • Ak sa doktorand nemôže zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej skúške, vopred sa ospravedlní predsedovi skúšobnej komisie, ktorý určí náhradný termín jej konania. Ak sa doktorand nezúčastní na dizertačnej skúške bez vážneho dôvodu, má to rovnaké dôsledky ako keby na dizertačnej skúške neprospel. Rovnaké dôsledky má aj odstúpenie od dizertačnej skúšky.
 • Platnosť dizertačnej skúšky je určená štandardnou dĺžkou štúdia predĺženou maximálne o dva rok 

Písomná práca k dizertačnej skúške

V písomnej práci musí doktorand preukázať zručnosť v práci s literatúrou, osvojenie si výskumných metód a čiastkové výsledky riešenej dizertačnej práce. V neposlednom rade musí sformulovať teoretické východiská a ciele dizertačnej práce.

Písanie písomnej práce k dizertačnej skúške sa riadi pravidlami stanovenými v Šablóne záverečnej práce SPU v Nitre. Šablónu záverečnej práce a ostatné informácie o záverečných prácach nájdete na webových stránkach SPU v Nitre (Smernica č. 36/2013 o záverečných a habilitačných prácach SPU v Nitre).

 

DOKUMENTY: