Kalendár udalostí 08.10.2019

utorok, 08.10.2019

  1. Informácia o prijímacom konaní na I., II. a na III. stupni štúdia

Predkladá: dekanka fakulty  a prodekanka  pre výchovu a vzdelávanie, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov 

  1. Harmonogram zasadnutí – Vedenia, Kolégia a Vedeckej rady FEŠRR

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Akademický rok 2019/2020 (výučba, tematické plány, rozvrhy, miestnosti, externisti a i.)

Predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie a prodekan pre vedeckovýskumnú

činnosť a výchovu doktorandov 

  1. Informácie o zmenách v personálnom obsadení fakulty

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Stav v plnení úväzkov, zabezpečenie študijnou literatúrou v jednotlivých predmetoch a plán hospitácií

Predkladajú: vedúci katedier

  1. Rôzne