Koordinátor pre prácu s uchádzačmi o štúdium so špecifickými potrebami

doc. Ing. Martin Prčík, PhD.
Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU, Pavilón A Poschodie 03 Miestnosť AA_3_310
Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra
tel. 037/641 5628
e-mail: martin.prcik@uniag.sk