Koordinátor pre prácu s uchádzačmi o štúdium so špecifickými potrebami

Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami sa môžu obrátiť na koordinátora, ktorý  napomáha pri kontakte so Študijným oddelením.

doc.Ing. Martin Prčík, PhD., Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU, Pavilón A Poschodie 03 Miestnosť AA_3_310
Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra

e-mail: martin.prcik@uniag.sk