Koordinátor pre zahraničných študentov

Koordinátor pre zahraničných študentov:

Ing. Veronika Dalkovičová,
Dekanát FEŠRR SPU,
Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra,
tel. č. 037/641 5757,
 

Podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia:  

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  inžinierskeho stupňa štúdia.

O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje (v zmysle § 33 – 35 Zákona č. 422/2015 Z.z. v platnom znení):

a) vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní;

b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.