Koordinátor pre zahraničných študentov

Koordinátor pre zahraničných študentov:

Ing. Veronika Dalkovičová, Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č. 037/641 5757, email: veronika.dalkovicova@uniag.sk

Podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia:

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce stredoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  bakalárskeho stupňa štúdia. Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium v slovenskom jazyku na základe medzinárodných zmlúv po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave. V prípade že nepreukáže uchádzač jazykové kompetencie absolvovaním jazykovej prípravy má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom, resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru.