Obhajoba dizertačnej práce

Dizertačná práca je záverečnou prácou, jej obhajobou sa končí štúdium študenta na III. stupni štúdia., § 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Písanie dizertačnej práce a jej obhajoba musia spĺňať náležitosti dané zákonom o vysokých školách a Smernicou o záverečných a habilitačných prácach č. 36/2013 SPU v Nitre.

Dôležité informácie

 1. Dizertačnú prácu študent predkladá v  štyroch identických vyhotoveniach v slovenskom jazyku alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dekana a predsedu odborovej komisie, v jednom zo svetových jazykov, pričom najmenej 10 % rozsahu práce musí byť napísaného v slovenskom jazyku ako súhrn práce. Po obhajobe sa jeden výtlačok práce poskytuje Slovenskej poľnohospodárskej knižnici pri SPU v Nitre.
 2. Pri spracovaní dizertačnej práce treba rešpektovať základnú štruktúru pôvodnej vedeckej práce podľa platnej smernice na vypracovanie záverečných prác, ktorá je zverejnená na webovom sídle SPU a v UIS-e.
 3. V zmysle § 63 odsek 7 až 9 zákona, je doktorand v dennej i externej forme štúdia  povinný odovzdať svoju dizertačnú prácu do Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP) pre účely kontroly originality, registrovania, uchovávania a sprístupňovania.
 4. Pri ďalšom postupe posudzovania a rozhodovania o dizertačnej práci doktoranda platí Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č.56/2011 s platnosťou od 1. 9. 2011 a nadväzujúca Smernica SPU č. 36/2013 o záverečných a habilitačných prácach.
 5. Prípravu obhajoby dizertačnej práce organizuje školiace pracovisko po splnení týchto podmienok doktorandom:
  a)   úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky,
  b)   predloženie žiadosti na predpísanom tlačive o obhajobu dizertačnej práce potvrdenú školiteľom, predsedom odborovej komisie a dekanom,
  c)   posudok základného pracoviska v podobe zápisu z katedrovej obhajoby práce.
 6. Podľa § 75 ods. 1 zákona a čl. 35 ods. 2 tohto študijného poriadku, dekan na návrh odborovej alebo spoločnej odborovej komisie a splnenia všetkých požadovaných náležitostí, vymenuje troch oponentov a komisiu pre obhajobu dizertačnej práce v počte najmenej päť členov a predsedu. Oponenti sú členmi komisie a majú hlasovacie právo. Školiteľ sa zúčastňuje obhajoby, nie je členom komisie a nemá hlasovacie právo.
 7. Obhajobu dizertačnej práce organizuje školiace pracovisko po splnení týchto podmienok:
  a)      predloženie posudkov všetkých troch oponentov. V prípade negatívnych posudkov sa vyžaduje prítomnosť príslušného oponenta na obhajobe dizertačnej práce,
  b)      vymenovanie členov komisie pre obhajoby dizertačnej práce. Je žiaduce, aby aspoň jeden člen komisie bol z inej vysokej školy, prednostne zo zahraničia,
  c)      prítomnosť dvojtretinovej väčšiny členov komisie a minimálne dvoch oponentov na obhajobe.
 8. Obhajobu dizertačnej práce vedie predseda komisie. Jej priebeh je spravidla nasledovný – otvorenie, predstavenie kandidáta, stručná prezentácia cieľov a dosiahnutých výsledkov práce doktorandom, zhodnotenie plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda školiteľom vo forme posudku, prezentácia recenzných posudkov, stanovisko doktoranda na pripomienky recenzentov, diskusia, neverejné zasadnutie komisie, záver – vyhlásenie výsledku. Obhajoba dizertačnej práce je verejná.
 9. Predsedom poverení členovia komisie vyhotovujú písomný záznam z priebehu obhajoby, z hlasovania členov komisie o výsledku obhajoby.
 10. Výsledok obhajoby je platný na základe tajného hlasovania a rozhodnutia väčšiny prítomných členov komisie.
 11. SPU môže uzatvoriť dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác v akreditovaných doktorandských študijných programoch so zahraničnou vysokou školou, ak to umožňujú právne predpisy štátu, na ktorého území pôsobí zahraničná vysoká škola.
 12. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda vysokej školy, ktorá sídli na území Slovenskej republiky, a ktorá má uzavretú dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác so zahraničnou vysokou školou, sa môže uskutočniť na zahraničnej vysokej škole pred komisiou na obhajobu dizertačnej práce, v ktorej sú paritne zastúpení členovia zo slovenskej strany určení podľa § 63 ods. 4 zákona, a členovia určení zahraničnou vysokou školou.
 13. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda zahraničnej vysokej školy v Slovenskej republike sa uskutočňuje rovnakým spôsobom.
 14. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí.

B) Dizertačná práca

Cieľ dizertačnej práce
Dizertačnou prácou (DP) študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja a na riešenie teoretických a praktických problémov študijného odboru. DP sa má vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry. Výsledky dizertačnej práce majú charakter autorsky originálnych, nových poznatkov v danej problematike.

Rámcová štruktúra dizertačnej práce
1 Súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí
2 Cieľ práce
3 Metodika práce a metódy skúmania
4 Výsledky práce
5 Diskusia
6 Návrh na použitie poznatkov pre ďalší rozvoj vedy a praxe
7 Záver
8 Resumé (v prípade, že je práca písaná v cudzom jazyku), tvorí 10 % rozsahu záverečnej práce
9 Zoznam použitej literatúry
Smernica č. 36/2013 o záverečných a habilitačných prácach SPU v Nitre

Autoreferát k dizertačnej práci
K obhajobe dizertačnej práce predkladá doktorand aj autoreferát, ktorý je stručným zhrnutím základných výsledkov dizertačnej práce, vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase.

 • Autoreferát je spracovaný a vytlačený vo formáte A5 v rozsahu najviac 24 strán v počte 20 výtlačkov, pričom jeho štruktúra je daná štruktúrou záverečnej práce a formálne náležitosti smernicou o záverečných a habilitačných prácach.
 • Autoreferát sa predkladá v slovenskom jazyku so súhrnom v anglickom jazyku. Po odsúhlasení dekanom môže byť autoreferát spracovaný aj v inom svetovom jazyku a súhrn v slovenskom jazyku.
 • Súčasťou autoreferátu je zoznam všetkých publikovaných prác doktoranda, ktoré majú vzťah ku skúmanej problematike, ako aj ohlasy na ne s uvedením presných bibliografických údajov.

 

1.a 2. strana autoreferátu, študijný odbor Ekonómia a manažment
1.a 2. strana autoreferátu, študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy

Pokyny k obhajobe dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce