Online štátne skúšky na FEŠRR SPU v Nitre 15.7.2021

Štátna skúška prebehne u väčšiny študentov distančne so zachovaním zásady prístupu verejnosti bez nahrávania tak, že skúšobná komisia bude za dodržania bezpečnostných opatrení prítomná v miestnosti a študent bude pripojený prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov z domáceho prostredia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené audio prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ prenosov (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Zhotovovanie akéhokoľvek zvukového alebo vizuálneho záznamu je zakázané a môže mať za následok právny postih.

Prenosy budú realizované prostredníctvom aplikácie MS Teams. Linky na pripojenie budú zverejnené každý deň od 8:00 a záujemca o sledovanie musí mať vypnutý mikrofón a kameru aby nenarúšal priebeh štátnej skúšky. Ak túto podmienku nesplní alebo iným spôsobom začne narúšať priebeh štátnej skúšky, bude bez upozornenia automaticky vylúčený.

Ďakujeme za pochopenie.


Komisia 1

Ísť späť