Stanovisko Akademického senátu FEŠRR SPU v Nitre k návrhu novelizácie zákona o vysokých školách

AS FEŠRR SPU v Nitre vyjadruje súhlas so stanoviskom a podporu stanovisku RVŠ SR a stanovisku ŠRVŠ SR prijatom na plenárnom zasadnutí RVŠ SR, ktoré sa konalo v Bratislave, dňa 09. novembra 2021.

Akademický senát FEŠRR SPU v Nitre vyjadruje súhlas so stanoviskom predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie, zo 103. zasadnutia SRK, zo dňa 28.10.2021, ktoré bolo zverejnené v tlačovej správe SRK.

Predstavitelia SRK, RVŠ, ŠRVŠ a Klubu dekanov jednomyseľne odmietli predložený návrh novely zákona o vysokých školách. Reforma vysokého školstva je potrebná, avšak mala by byť orientovaná na zmysluplné riešenie skutočných problémov vysokého školstva.

 

V Nitre, 15.11.2021

                                                                                                      JUDr. J. Ďurkovičová, PhD.,

                                                                                                      Predsedníčka AS FEŠRR SPU v Nitre

                                                                                                      v. r.

Ísť späť