Plánované mobility

Plánované aktivity:


1.2 Workshop  - revitalizácia a riešenie vybraných plôch, ČZU - Praha, ČR , 2014
Účel: Účelom aktivity je zapojiť cieľovú skupinu  do riešenia praktických návrhových situácií, oboznámiť ich so spôsobmi riešenia reálnych problémov, s prácou  v teréne, ako aj oboznámiť ju s najnovšími dostupnými prostriedkami využívajúcimi sa v projekčnej praxi.
Trvanie:  6 dní
Odborný tým vypracuje učebné materiály na podklade najnovších poznatkov, znalostí a skúseností z odboru záhradnej a krajinnej architektúry formou prípravy odbornej prednášky. Odborný tým vyberie záujmové územie a pripraví zdrojové dáta. Účastníci workshopu zrealizujú alternatívne návrhy a prezentujú ich pred odborným týmom a prizvanou odbornou verejnosťou.
Metodológia aktivity:
-           výber a príprava záujmového územia
-           príprava mapových a printových informácii zo záujmového územia
-           zabezpečenie technického vybavenia pre tlač výsldných prác a ich archiváciu v digitálnej podobe
-           zadefinovanie témy riešenia
-           rozdelenie účastníkov do pracovných skupín
-           pravidelné konzultácie navrhovaných riešení s odborníkmi z vedy, výskumu a praxe
 
2.1 Workshop - Letná škola GIS,   Ostrava, ČR, 2014
Účel:
Zorganizovanie vzdelávacej aktivity v oblasti budovania tematických geografických informačných systémov (GIS) na podklade referenčných dát zadefinovaných platnou legislatívou na Európskej a národnej úrovni (Infrasturcture for Special Information in Europe – INSPIRE a Národná infraštruktúra pre priestorové informácie – NIPI).
Trvanie:  14 dní
Metodológia aktivity:
-           učebné materiály sa vypracujú na podklade najnovších znalostí získaných výskumom v oblasti zberu priestorových dát, tvorby GIS a publikácie prostredníctvom WEBových služieb, platnej legislatívy na Európskej a národnej úrovni, smernica INSPIRE, zákon NR SR č.3/2010 o NIPI, implementačných pravidiel a technických usmernení pre jednotlivé komponenty INSPIRE, medzinárodných štandardov z oblasti geografických informácií ISO a implementačných špecifikácií OGC;
-           záujmové územie sa vyberie na základe pokrytia a stavu referenčných dát a tematické skupiny podľa záujmu frekventantov;
-           návrh a vybudovanie tematického GIS;
-           návrh používateľského scenára a prípadov použitia s ohľadom na platné štandardy (UML, BPMN a pod.);
-           tvorba dátového modelu s využitím existujúcich objektov s využitím referenčných dát;
-           príprava aplikačnej schémy pre zber priestorových dát a následné využitie v budovanom GIS;
-           zber tematických priestorových dát;
-           spracovanie meraní;
-           validácia dát;
-           publikácia dát pomocou WEBových služieb;
-           tvorba aplikácie pre klienta umožňujúca komunikáciu so službou;
-           overenie funkčnosti systému v zmysle používateľských scenárov a prípadov použitia;
 
4.2 Veda mladých, Krakow, PL, 2014
Účel:
Aktivita je zameraná na organizáciu konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorej cieľom je združenie cieľovej skupiny, nadväzovanie nových vedeckých kontaktov, výmena skúseností a poznatkov jednak medzi cieľovou skupinou ako aj medzi vybranými pozvanými odborníkmi priamo z praxe, prezentácia najnovších technológii v oblasti výskumu.
Trvanie : 4 dni
Metodológia aktivity:
-          usporiadanie vedeckej konferencie tematicky zameranej na oblasti: Krajinné inžinierstvo, Záhradná a krajinná architektúra a Záhradníctvo;
-          prezentácie technických inovácií v oblasti vedeckého výskumu a ich využitia v praxi. Aktivita prispeje k zvyšovaniu kvality vedeckého bádania doktorandov, ktorí sú na začiatku svojho pôsobenia, ale zároveň nástupnou generáciou, ktorá bude riešiť problémy v krajine;
-          príprava a realizácia recenzovaného zborníka vedeckých príspevkov;
publikovanie vybraných príspevkov vo vedeckom časopise Acta horticulturae et regiotecturae (online).
Viac informácií na:  https://sites.google.com/site/vedamladych/home