Podmienky prijimacieho konania

Podmienky prijatia na štúdium v prípade prekročenia plánovaného počtu uchádzačov:

Fakulta prijíma absolventov bakalárskeho stupňa štúdia na základe prijímacieho konania (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru). Uchádzač je zaradený do poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania. Po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania. Dekanka fakulty posúdi príbuznosť študijného odboru ukončeného bakalárskeho stupňa štúdia.

 

Kritériom prijatia je:

  • ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia
  • študijné výsledky dosiahnuté v bakalárskom stupni štúdia

 

vážený študijný priemer

1,00 – 1,30      40 bodov                                                                                          

1,31 – 1,65      30 bodov                                                                                          

1,66 – 2,00      20 bodov

≥ 2,01              10 bodov

 

Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Uchádzač o štúdium môže získať maximálne 40 bodov. 

 

Prijatie uchádzačov na II. stupeň štúdia:

  1. Uchádzačom o štúdium bude zaslané rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
  2. Uchádzač môže podať dekanke FEŠRR žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia, a to do 8 dní odo dňa jeho doručenia.
  3. Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré obdrží elektronickou formou spolu s rozhodnutím o prijatí (e-návratka je súčasťou rozhodnutia).
  4. Osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa a pod.) budú využívané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.
  5. Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade fakulta ponúkne uchádzačovi o štúdium iný akreditovaný študijný program. Ak uchádzač nebude mať o štúdium v alternatívnom študijnom programe záujem, budú prihlášky na štúdium, ako aj poplatok za prijímacie konanie uchádzačovi o štúdium vrátené.

 

Podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia:

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  inžinierskeho stupňa štúdia.

O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje (v zmysle § 33-35 Zákona č. 422/2015 Z. z. v platnom znení):

a) vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných  študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní;

b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.