Podmienky prijimacieho konania

Základné podmienky prijatia na štúdium

V zmysle ods. (2) § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu bakalárskeho stupňa štúdia a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

 1. Uchádzači o štúdium budú zoradení podľa výsledkov dosiahnutých na bakalárskom stupni štúdia. Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov. Uchádzač o štúdium môže získať maximálne 40 bodov.

Vážený študijný priemer

1,00 – 1,30          40 bodov,                                                         
1,31 – 1,65          30 bodov                                                                                                                         
1,66 – 2,00          20 bodov
2,01                    10 bodov

 1. Pri študijnom programe uskutočňovanom v kombinácií anglického a slovenského jazyka zašlú uchádzači overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo podľa IELTS minimálne 5,5) na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Ing. Veronika Dalkovičová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. V prípade že nepreukáže uchádzač jazykové kompetencie certifikátom má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom, resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

 • na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania,
 • fakulta prijíma uchádzačov o štúdium v prijímacom konaní (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru) na základe výsledkov dosiahnutých na bakalárskom stupni štúdia,
 • uchádzači o štúdium zašlú v čo najkratšom čase overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre), na Študijné oddelenie FEŠRR na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Ing. Veronika Dalkovičová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie priložia uchádzači o štúdium k elektronickej prihláške,
 • po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia prijímacej komisie nesplní podmienku (úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia), môže byť podmienečne prijatý,
 • uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí (e-návratka je súčasťou rozhodnutia),
 • osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa a pod.) budú využívané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.
 • dekan môže akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách,
 • dekan môže ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,
 • fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade fakulta ponúkne uchádzačovi o štúdium iný akreditovaný študijný program. Ak uchádzač nebude mať o štúdium v alternatívnom študijnom programe záujem, budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie uchádzačovi o štúdium vrátené.