Podmienky prijímacieho pohovoru

Podmienky prijatia na štúdium

 

Základné podmienky

V zmysle ods. (1) § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

  • výsledok maturitnej skúšky (max. 60 bodov za priemer 1,00, resp. 0 bodov za priemer horší ako 3,01),
  • štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – 20 bodov.

Fakulta prijíma študentov v prijímacom konaní (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru) na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania. Po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania.

Dekan FEŠRR môže:

  • akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách,
  • ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov.

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej a/alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov.