tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/rohacikova.jpg

Fakulta európskych štúdií  a regionálneho rozvoja SPU v Nitre vznikla v roku 2004 ako šiesta fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podnetom pre jej vznik bola spoločenská objednávka  na výchovu odborníkov pre potreby regionálneho, socio-ekonomického a environmentálneho rozvoja Slovenska.

Fakulta v súčasnosti ponúka študijné programy zamerané na prípravu odborníkov najmä pre prácu vo verejnej správe, verejnoprávnych inštitúciách, v projektových útvaroch a orgánoch miestnych samospráv doma i v zahraničí. Obsah štúdia vo všetkých študijných programoch je podporovaný výučbou svetových jazykov, s dôrazom na projektové, komunikačné a kooperatívne zručnosti. Doplnkovými formami prípravy na budúce povolanie  je aj organizovanie odborných exkurzií doma aj v zahraničí  na bakalárskom stupni a odborných praxí na inžinierskom stupni štúdia

Aj keď sme najmladšou fakultou našej univerzity, môžeme sa pochváliť, že sme jednou z popredných fakúlt na Slovensku v úspešnosti získavania medzinárodných vzdelávacích  projektov, ktoré umožňujú našim študentom absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách. Naša fakulta ako jedna z fakúlt SPU je členom medzinárodného konzorcia univerzít Európskej únie,  prostredníctvom ktorého majú študenti možnosť získať spoločný diplom v „Medzinárodnom magisterskom štúdiu v oblasti rozvoja vidieka“. Fakulte sa darí aj pri získavaní medzinárodných a domácich výskumných projektov.

Za obdobie svojej existencie už fakulta dosiahla vo viacerých oblastiach medzinárodný rozmer a naďalej pracuje na svojom dynamickom rozvoji.

 

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

                                                                                                                                               dekanka FEŠRR