Kontakt

Projektová manažérka: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.,
email: anna.bandlerova@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641 5730
Asistentka projektovej manažérky: Ing. Monika Bumbalová,
email: monika.bumbalova@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641
Koordinátor projektovej aktivity 1.1: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.,
email: eleonora.marisova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5072
Koordinátor projektovej aktivity 1.2: doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.,
email: loreta.schwarczova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5080
Koordinátor projektovej aktivity 1.3: Ing. Martin Pikalík, PhD.,
email: martin.pikalik@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5427
Odborná pracovníčka pre aktivitu 1.1 odborné tímy 1-5 : Ing. Mária Tóthová,
mail: maria.tothova1@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5082
Odborná pracovníčka pre aktivitu 1.1 odborné tímy 6-10 : Ing. Veronika Dalkovičová,
email: veronika.dalkovicova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5512
Odborný pracovník pre aktivitu 1.1: Mgr. Martin Valach, PhD.,
email: martin.valach@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5081

Odborná pracovníčka pre aktivitu 1.2 odborné tímy 1-10 : Mgr. Alica Poláková,
email: alica.polakova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5081

Charakteristika projektu


Názov projektu: Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov
ITMS projektu: 26110230085
Projekt bol predložený v rámci OP Vzdelávanie, kód výzvy OPV-2012/1.2/04-SORO
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Celkové oprávnené výdavky:            1 038 302,14 EUR 
z toho NFP                                    986 387,03 EUR.
Vlastné zdroje:                              51 915,11 EUR
Trvanie projektu: apríl 2013 – marec 2015
Strategický cieľ projektu: Rozvoj medzinárodnej mobility vysokoškolských učiteľov, zamestnancov výskumu a vývoja, študentov a doktorandov SPU. Strategický cieľ napĺňa globálny cieľ operačného programu Vzdelávanie, z ktorého bezprostredne vychádza. Projekt podporuje odborný rast cieľových skupín realizáciou medzinárodných mobilít a tým aj prenos poznatkov z praxe a výskumu do vzdelávacích programov v záujme pružného reagovania na požiadavky trhu práce s dostatočným predstihom. Súčasťou strategického cieľa je aj zapojenie SPU do sietí a partnerstiev s organizáciami výskumu a vývoja.
 
Aktivity projektu:       1.1  Zvýšenie medzinárodnej mobility výskumných tímov rozvíjaním partnerstiev a sietí
                               1.2  Transfer a implementácia výsledkov výskumu a vývoja v cezhraničnej spolupráci
                               1.3  Podpora medzinárodnej mobility študentov a doktorandov FZKI
 
Cieľovými skupinami sú učitelia VŠ /95/, zamestnanci výskumu a vývoja /4/, študenti VŠ:  47   doktorandi: 10. V rámci projektu zrealizujú cieľové skupiny /učitelia a výskumníci/ 346 zahraničných mobilít, smerujúcich k naplneniu cieľov odborných aktivít. Študenti VŠ a doktorandi zrealizujú 6 aktívnych účasti na medzinárodných vzdelávacích workshopoch s celkovým počtom 65 zahraničných mobilít. Projekt vytvorí 11 partnerstiev a sietí vývoja a inovácií na národnej a medzinárodnej úrovni.

Riadiaci tím
Projektová manažérka: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.,
email: anna.bandlerova@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641 5730
Asistentka projektovej manažérky: Ing. Monika Bumbalová,
email: monika.bumbalova@uniag.sk, tel.: 00421 37/ 641
Koordinátor projektovej aktivity 1.1: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.,
email: eleonora.marisova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5072
Koordinátor projektovej aktivity 1.2: doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.,
email: loreta.schwarczova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5080
Koordinátor projektovej aktivity 1.3: Ing. Martin Pikalík, PhD.,
email: martin.pikalik@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5427
Finančná manažérka: Ing. Georgetta Palšová
email: georgetta.palsova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5718
Asistentka finančnej manažérky 1: Ing. Petra Zaujecová, PhD.,
email: petra.zaujecova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5535
Asistentka finančnej manažérky 2: Ing. Beáta Srňanská,
email: beata.srnanska@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5555
Manažérka monitoringu: Ing. Eva Hečková,
email: eva.heckova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5535 
Manažérka publicity: PhDr. Renáta Chosraviová
email: renata.chosraviova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5538
Pracovník pre verejné obstarávanie a právne poradenstvo: JUDr. Eva Kolníková
email: eva.kolnikova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5515
Účtovník projektu: Miriam Dolešová,
email: miriam.dolesova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5507
Pracovník pre personálne záležitosti: Ľubomíra Plesníková,
email: lubomira.plesnikova@uniag.sk, tel:  00421 37/ 641 4515
Pracovník pre mzdové záležitosti a ekonomiku práce: Lýdia Kapitáňová,
email: lydia.kapitanova@uniag.sk, tel: 00421 37/ 641 5508  1. Mobility výskumných tímov v zahraničí v rámci aktivity 1.1
  2. Mobility výskumných tímov v zahraničí v rámci aktivity 1.2
  3. Mobility študentov a doktorandov v zahraničí v rámci aktivity 1.3

 

Publicita projektu