Realizované mobility

Mobilita Veľká Británia/ELASA  2013, 27. 7 - 10. 8 2013

V rámci projektu TRIVE sa študenti FZKI SPU –  Bc. Viktor Anna, Bc. Miriama Mičicová, Ing. Monika Jančovičová, Ing. Dominka Titková zúčastnili v dňoch  27.7. 2013  - 10.8.2013 na medzinárodnom workshope pre krajinných architektov ELASA Annual Meeting 2013, Veľká Británia organizovanej Europskou asociáciou študentov krajinnej architektúry (ELASA European Landscape Architecture Student Association).
Účelom cesty a pobytu bolo nadviazanie kontaktov a zapojenie sa do medzinárodnej celoeurópskej skupiny pozostávajúcej zo študentov a odborníkov v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Téma tohtoročného stretnutia ELASA bola Pobrežie „COASTLINE“, takže všetky projekty, workshopy a prednášky, ktoré boli súčasťou programu, sa sústredili na túto problematiku. Workshopy sa zameriavali buď na kreatívne spracovanie určitého problému, návrhové riešenie s prezentáciou výsledných výstupov, alebo na umeleckú tvorbu.
Najväčšími prínosmi pobytu sú určite príležitosť oboznámenia sa so spôsobmi riešenia projektov v iných krajinách, spoznávanie rôznych miest v rámci Veľkej Británie, práca v teréne v skupinách pozostávajúcich zo študentov rôznych národností,  stretnutia a diskusie s odborníkmi v oblasti ochrany pobrežia, prírody a pod. a možnosť rozvíjania tímovej spolupráce aj do budúcna.
Viac informácií na:
http://uk2013.elasa.org/ 
https://www.facebook.com/ELASAUK2013

Mobilita Česká republika/ Veda mladých 2013 /Jevíčko 24. 10. do 26. 10. 2013

V rámci projektu TRIVE sa študenti FZKI SPU –  Bc. Adam Šargavý, Bc. Adrian Pyteľ, Bc. Dominika Jančovičová, Bc. Tomáš Čižmárik, Bc. Zuzana Franeková, Ing. Andrej Tárnik, Ing. Attila Tóth, Ing. Dominika Titková, Ing. Katarína Drgoňová, Ing. Lukáš Štrba, Ing. Monika_Jančovičová a Ing. Viktor Varga zúčastnili v dňoch  22.04.2013 - 26.04.2013 na medzinárodnej vedeckej konferencii Veda mladých 2013, Jevíčko, ČR organizovanej FZKI SPU v Nitre.  
Aktivita bola zameraná na organizáciu konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorej cieľom je združenie cieľovej skupiny, nadväzovanie nových vedeckých kontaktov, výmena skúseností a poznatkov jednak medzi cieľovou skupinou ako aj medzi vybranými pozvanými odborníkmi priamo z praxe, prezentácia najnovších technológii v oblasti výskumu. Konferencia má už niekoľko rokov významné miesto v rámci podujatí usporadúvaných pre danú cieľovú skupinu a vytvára priestor na získavanie nových medzinárodných vedeckých kontaktov, výmenu poznatkov ako aj zvyšovanie úrovne výstupov z dosiahnutých výsledkov.

Viac informácií na:
https://sites.google.com/site/vedamladych/historia

Mobilita Česká republika/ KZKA FAPPZ  ČZU /Úholičky/ 22. 4. do 26. 4. 2013

V rámci projektu TRIVE sa študenti Katedry záhradnej a krajinnej architektúry SPU– Bc. Zuzana Blašková, Bc. Karolína Petruchová, Bc. Michal Rožko, Bc. Marek Surovka, Bc. Matej Brodanský. Bc. Martin Kašák  pod vedením Ing. arch. Ivana Čitáryho, PhD. zúčastnili v dňoch  22.04.2013 - 26.04.2013 na medzinárodnom krajinno-architektonickom workshope s názvom Údolí Vltavy krajina relaxovaní a kulturního odpočinku organizovanom KZKA FAPPZ  ČZU Praha.  
Účelom aktivity bolo zapojenie medzinárodnej pracovnej skupiny pozostávajúcej zo študentov krajinnej architektúry do riešenia praktických návrhových situácií. Výsledkom aktivity je návrhové spracovanie záujmovej lokality mikroregiónu údolia rieky Vltava ako krajiny, relaxovania a kultúrneho oddychu. Študenti tak mali príležitosť oboznámiť sa so spôsobmi riešenia reálnych problémov, prácou  v teréne ako aj pracovať s najnovšími dostupnými prostriedkami používanými v projekčnej praxi a kreatívne pracovať v nových kolektívoch s odlišným prístupom k riešenej problematike. Výsledné práce boli  prezentované pred odbornou aj laickou komisiou.

Vyhodnotenie  prác prebiehalo za účasti odbornej komisie zriadenej starostkou obce. Ceny odovzdala p. prodekanka  FAPPZ ČZU Praha prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, PhD. za CZU a pani starostka obce Úholičky  Ing. Tereza Kořínková. Zúčastnení  študenti  boli umiestnení v prvých troch vyhodnotených kolektívoch pričom za úspešné riešenia im boli udelené diplomy.