Termin podania prihlasky a prijimacie konanie

Termín podania prihlášky: do 12. júna 2020

Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania.

 

Prijímacie konanie na II. stupeň: 10. júla 2020

Povinnými prílohami k prihláške sú:

  • životopis,
  • originál výpisu známok potvrdený študijným oddelením (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre),
  • overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre),
  • pri študijných programoch uskutočňovaných v kombinácií slovenského a anglického jazyka overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo podľa IELTS minimálne 5,5), v prípade že nepreukáže uchádzač jazykové kompetencie certifikátom má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru,
  • doklad o úhrade poplatku za spracovanie prihlášky.