Termin podania prihlasky a prijimacie konanie

Termín podania elektronickej prihlášky (e-prihlášky) je do:    11. júna 2021

Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania.

 

Zasadnutie prijímacej komisie:         14. júla 2021

Fakulta bude dodatočne od uchádzača žiadať elektronickou formou:

  • overenú kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia (okrem uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia na FEŠRR SPU v Nitre),
  • pri študijných programoch uskutočňovaných v kombinácií slovenského a anglického jazyka overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo podľa IELTS minimálne 5,5), v prípade že nepreukáže uchádzač jazykové kompetencie certifikátom má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania elektronicky požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti prostredníctvom SKYPE pohovoru, prípadne iným, pre obidve strany akceptovateľným spôsobom