Termín podania prihlášky a prijímacie konanie

 

Termín podania prihlášky:                             30. apríla 2021

Termín podania dodatočnej prihlášky:           31. júla 2021

Na jednej prihláške je možné prihlásiť
sa na dva študijné programy v jednej
forme štúdia v rámci jedného poplatku
prijímacieho konania.

Prijímacie konanie na I. stupeň (1.kolo)          11. júna 2021

Povinnými prílohami k prihláške sú: 1. doklad o úhrade poplatku
                                                         2. overená kópia maturitného vysvedčenia
                                                           a) uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali maturitnú skúšku skôr ako v roku 2020
                                                           b) ostatní uchádzači o štúdium poslať do 9. júna 2021
                                                         3. životopis

Dodatočné prijímacie konanie (2. kolo): 13. augusta 2021

Povinnými prílohami k prihláške sú:         1. doklad o úhrade poplatku
                                                                 2. overená kópia maturitného vysvedčenia
                                                                 3. životopis

Adresa pre posielanie prihlášok:            Študijné oddelenie D-FEŠRR SPU
                                                                 Tr. A. Hlinku 2
                                                                 949 76 Nitra       

Poplatok za prijímacie konanie:              elektronická prihláška: 35 EUR