Termín podania prihlášky a prijímacie konanie

Termín podania prihlášky:                                  30. apríla 2020

 

Termín podania dodatočnej prihlášky:           31. júla 2020

 

Na jednej prihláške je možné prihlásiť

sa na dva študijné programy v jednej

forme štúdia v rámci jedného poplatku

prijímacieho konania.

 

Prijímacie konanie na I. stupeň (1.kolo)                30.06.2020

 

Povinnými prílohami k prihláške sú:   
  
   1. doklad o úhrade poplatku    
   2. overená kópia maturitného vysvedčenia
       a) uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali maturitnú skúšku skôr ako v roku 2020
       b) ostatní uchádzači o štúdium poslať do 9. júna 2020
    3.
životopis

 

Dodatočné prijímacie konanie (2. kolo): 21. augusta 2020

 

Povinnými prílohami k prihláške sú:      

     1. doklad o úhrade poplatku   
     2. overená kópia maturitného vysvedčenia
     3. životopis

 

Adresa pre posielanie prihlášok:            Študijné oddelenie D-FEŠRR SPU

                                                                    Tr. A. Hlinku 2

                                                                     949 76 Nitra       

 

Poplatok za prijímacie konanie:              elektronická prihláška: 35 EUR

                                                                 papierová prihláška: 40 EUR