Prvaci pozor : 

Akademický senát SPU v Nitre schválil na svojom zasadnutí dňa 8.7.2015 Dodatok číslo 1 k Študijnému poriadku SPU v Nitre. Z uvedeného dodatku si dovoľujeme upozorniť na čl. 16 odsek 2,podľa ktorého minimálny počet kreditov potrebných na postup do letného semestra je 6 kreditov v skúškovom období zimnéhosemestraUvedené sa vzťahuje len na študentov v dennej forme prvom roku štúdia na bakalárskom stupni. Kontrola podmienky pre postup do druhého semestra sa uskutoč prvomtýždni letného semestra. V prípade nesplnenia podmienky (získanie minimálne 6 kreditov za zimný semesterbudú títo študenti vylúčení zo štúdia podľa čl. 23 ods. 1c) študijného poriadku.


Odporúčame dôsledne sa oboznámiť s plným znením študijného poriadku, ktorý je zverejnený na adrese http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=5076


Súčasne upozorňujeme na schválený Harmonogram výučby na akademický rok 2015/2016 zverejnený na adrese  http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=2906;download=12688;z=1;lang=sk


V harmonograme výučby upriamujeme Vašu pozornosť na termín ukončenia skúškového obdobia akademického roka, ktorým je 29. júl 2016 spolu so zapísaním výsledkov skúšok do UISuOd 1. augusta 2016 bude UIS definitívne uzatvorený.