Výberová komisia

Výberovú komisiu menuje dekan ako svoj poradný orgán. 

Členovia:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Ing. Peter Brezovský, PhD. 
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. 

Zasady vyberového konania