Výberová komisia

Výberovú komisiu menuje dekan ako svoj poradný orgán. 

Členovia:

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.