Medzinárodné a domáce výskumné projekty

 

Výskumné projekty-zahraničné

HORIZONT 2020

Názov projektu: INclusive Health And wellBeing In small and medium sized ciTies’ — ‘IN-HABIT’
č.:  869227
Lokálny koordinátor: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Obdobie realizácie: 1.9.2020 - 31.8.2025

INTERREG

číslo projektu: 2017-20022  BIOREGIO 
názov projektu : Regional Circular Economy Models and Best
Available Technologies  for Biological Streams, PGI01963 
koordinátor projektu na SPU : Prof.JUDr.Eleonóra Marišová, PhD.
obdobie realizácie :2016-2021
web stránka: http://www.uniag.sk/sk/bioregio-en/

https://www.lamk.fi/fi/hanke/bioregio-regional-circular-economy-models-and-best-available-technologies-biological-streams

 

JEAN MONNET CENTER OF EXCELLENCE

Číslo projektu: 611446-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-CoE
Názov: Jean Monnet Center of Excelence: “Centrum excelentnosti pre európsky agropotravinový reťazec - CEEAG". (Centre of Excellence for European Agri-Food Chain - CEEAG)
Zodpovedný riešiteľ: prof.Ing.Pavol SCHWARCZ,PhD.
Realizácia projektu:2019-2022
Web stránka : http://ceeag.uniag.sk/

Číslo projektu: 542600-LLP-1-2013-1SK-AJM-PO, DECISION n.2013-2883/001-001 
Názov: Jean Monnet Center of Excelence: “EU land policy - the pathway towards suistainable Europe” 
zodpovedný riešiteľ:Prof.JUDr.Anna Bandlerová, PhD., 
realizácia projektu:1.09.2013-31.08.2016 
Web stránka : http://www.fesrr.uniag.sk/sk/centrum-excelentnosti/

Nórsky finančný mechanizmus

GIIPP001, Nórske fondy, program SK07
Názov: „Centre for the Research of Biomass Potential – Centrum pre výskum potenciálu biomasy“ lokálny zodpovedný riešiteľ:Prof.Ing. Ján Gaduš ,PhD.,
realizácia projektu: 10. 2015 – 04. 2016,
Web stránka: http://eeagrants.org/project-portal/project/SK07-0009

7 RP

609531
názov projektu: „NOGAP“ – Knowledge Transfer Community to bridge the gap between reseach, innovation and business creation
metodický riešiteľ: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
doba riešenia: 2013 - 2016
 
názov: "STAR AgroEnergy"
realizácia projektu: 2011-2014
lokálny riešiteľ: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
 

COST

FP1301
názov projektu: Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests – an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice)
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
doba riešenia: 2013 - 2017
 
ES 1106
názov projektu: Euro-Agriwat
spoluriešiteľ za FEŠRR: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
doba riešenia: 2012 - 2016
 
názov projektu: FA0901 Aktivácia halofytov – od génov po ekosystémy
zodpovedný riešiteľ: Fehér Alexander, doc. Ing. PhD.
doba riešenia: 2009-2013
 

EK Tender

AGRI-2010-EVAL-13
názov projektu: Support for farmers cooperatives
zodpovedný riešiteľ: Bandlerová Anna, prof. JUDr. PhD., Schwarcz Pavol, doc. Ing., PhD., Takáč Ivan, Ing., PhD., Lazíková Jarmila, JUDr. Ing., PhD.
doba riešenia: 2010 – 2012

 

MVTS
číslo projektu: 34-IDMP-2013
názov projektu: Global Water Partnership in Central and Eastern Europe – Integrated Drought Management Programme
zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
doba riešenia: 2013 – 2015

Výskumné projekty-domáce

1.1 VEGA

 

číslo projektu: 1/0220/18
názov projektu: Ochrana zachovania výmery poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR
zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
doba riešenia:   2018 – 2020

 

číslo projektu: 1/0789/18
názov projektu: Inštitucionálne prostredie ako nositeľ rozvojových politík v najmenej rozvinutých okresoch
zodpovedná riešiteľka: Ing. Katarína Melichová, PhD.
doba riešenia:   2018 – 2020

 

číslo projektu:  1/0767/17
názov projektu: Regionálne dôsledky klimatickej zmeny na ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny – zmena funkcií v adaptačný potenciál
zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
doba riešenia:  2017 - 2020

 

číslo projektu:  1/0834/16
názov projektu: Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (MASAPO)
zodpovedná riešiteľka: Ing. Eva Balážová, PhD.
doba riešenia: 2016 – 2018

 

číslo projektu: 1/0813 /14   názov projektu: Ekosystémy a ich úžitky – ekosystémové služby vo vidieckej krajine
zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.
doba riešenia: 2014 – 2016
 
číslo projektu: 1/0247/14
názov projektu: Integrované prístupy k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
doba riešenia: 2014 – 2016
 
číslo projektu: 2/0117/13
názov projektu: Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme
zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ľuboš Halada, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV
riešiteľ z FEŠRR: prof. RNDr. Bernard Šiška, CSc.
doba riešenia: 2013 – 2016

1/0872/13 
názov projektu: Vplyv združovania poľnohospodárskych podnikov a fariem cez odbytové organizácie výrobcov na zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora 

zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
doba riešenia: 2013 – 2015

1/0685/13
názov projektu: Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Mária Fáziková, PhD.
doba riešenia: 2013 - 2015

1/1220/12
názov projektu: Modelovanie rastu energetických bylín pestovaných v klimatických podmienkach južného Slovenska
zodpovedná riešiteľka: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
doba riešenia: 2012 – 2014

1/0942/12
názov projektu: Odrodová podmienenosť produkčného a energetického potenciálu rýchlorastúcich drevín rodu Salix a Populus v prvom a druhom trojročnom zberovom cykle a energetickej byliny Miscanthus v pôdno-klimatických podmienkach juhozápadného Slovenska
zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Otepka, PhD.
doba riešenia:
 2012 – 2014

1/1170/11
názov projektu: Antropogénne vplyvy na tvorbu a kvalitu povrchového odtoku z malých povodí v podmienkach zmenenej klímy
zodp. riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
doba riešenia:  2011 - 2013

1/0514/11
názov projektu: Efektívnosť správneho konania orgánov štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania
zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
doba riešenia: 2011 – 2012

1/0876/11
názov projektu: Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku
zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivan Takáč, PhD.
doba riešenia: 2011 – 2013

1/0866/10

názov projektu: Návrh možných adaptačných opatrení k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny poľnohospodársky využívanej krajiny na Podunajskej nížine
zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
doba riešenia: 2010 – 2011

1/0869/10
názov projektu: Ekologické determinanty kvality života na vidieku
zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.
doba riešenia: 2010 – 2011

1/0607/10
názov projektu: Vplyv ľudského a sociálneho kapitálu na kvalitu života vo vidieckych obciach
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
doba riešenia: 2010 – 2011

1/0775/10
názov projektu: Vplyv inovatívnych projektov podporovaných z fondov EFPRV na konkurencieschopnosť vybraných poľnohospodárskych subjektov v Nitrianskom a Trnavskom kraji
zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
doba riešenia: 2010 – 2011

1/4416/07
názov projektu: Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho ruchu
zodpovedný riešiteľ: doc. Jana Jarábková, PhD.
doba riešenia: 2008 - 2010

1/0357/08
názov projektu: Variabilná hodnota poľnohospodárskej pôdy
zodpovedný riešiteľ: JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
doba riešenia: 2008 - 2010

1/0652/08
názov projektu: Optimalizácia procesov manažérstva rizík civilizačných a prírodných katastrof v územných obvodoch samosprávnych celkov
zodp. riešiteľ: doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.
doba riešenia: 2008 - 2010

1/4649/07
názov projektu: Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve po roku 1990 v krajinách "Vyšehradskej štvorky"
zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
doba riešenia: 2007 - 2009

1/4416/07
názov projektu: Kvantifikácia biomasy a bilancia energie u rýchlorastúcich drevín a energetických rastlín pestovaných v pôdno-ekologických podmienkach južného Slovenska
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Demo, CSc.
doba riešenia: 2007 - 2009

1/3769/06
názov projektu: Podmienky pre rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných regiónoch SR po vstupe do EÚ
zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
doba riešenia: 2006 - 2008

1/3588/06
názov projektu: Transformácia podporného systému poľnohospodárskej výroby a jej vplyv na ekonomiku a výrobu vo vybraných poľnohospodárskych subjektoch po vstupe Slovenska do EÚ
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.
doba riešenia: 2006 - 2008

1/3463/06

názov projektu: Analýza zložiek životného prostredia a jej využitie pri reštrukturalizácii poľnohospodárstva a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja v problémovej oblasti severného Gemera.“
zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
doba riešenia:
 2006 – 2008

1/3464/06
názov projektu: Monitoring ovzdušia a pôd a jeho využitie pre usporiadanie poľnohospodárskej výroby v imisnej oblasti EVO Vojany.“
zodpovedný riešiteľ: Ing. Andrejovský Pavol, PhD.
doba riešenia: 2006 – 2008

1/3770/06
názov projektu: Efektívnosť výkonu verejných služieb na miestnej úrovni
zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Balážová, PhD.
doba riešenia: 2006 - 2008

1/2570/05
názov projektu: Vplyv vlastníckych a nájomných vzťahov na stabilitu podnikania na poľnohospodárskej pôde vo vybraných regiónoch SR
zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
doba riešenia: 2005 - 2007

1/1262/04
názov projektu: Sociálno-ekonomické zmeny na slovenskom vidieku v období integrácie do EÚ
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Anna Belajová, PhD.
doba riešenia: 2004 – 2006

1/1319/04
názov projektu: Indikátory hodnotenia trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárskej krajiny v oblasti Žitavskej pahorkatiny
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Demo, CSc.
doba riešenia: 2004 – 2006

1/9075/02
názov projektu: Modelovanie vodného režimu záhradníckych rastlín v podmienkach sucha
zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
doba riešenia: 2002 – 2004

V spolupráci s inými pracoviskami SPU

1/0426/09
názov projektu: Adaptabilita a vitalita rastlín ako kritérium ich použitia v urbanizovanom prostredí
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (FZKI)
spoluriešiteľ: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. (zástupca vedúceho projektu)
doba riešenia: 2009 – 2011

1/0086/08
názov projektu: Diverzita, rozšírenie a biológia ohrozených archeofytných burín na Slovensku
zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Eliáš, PhD. (FAPZ)
spoluriešiteľ: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
doba riešenia: 2008 - 2010

1/0121/08
názov projektu: Agroenvironmentálne, fytopatologické a toxikologické aspekty fuzarióny klasov a zŕn obilnín vo vzťahu k potravinovej bezpečnosti cereálnych produktov
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. (FAPZ)
spoluriešiteľ: Ing. Monika Tóthová, PhD.
doba riešenia: 2008 - 2010

1/4406/07
názov projektu: Limity, priestorová a druhová diverzita vegetačných štruktúr v mestských sídlach
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (FZKI)
spoluriešiteľ: prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.
doba riešenia: 2007 – 2009

1/3466/06
názov projektu: Mechanizmy adaptability vybraných druhov drevín ako základ ich prirodzenej selekcie
zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Ing. Viera Paganová, (FZKI)
spoluriešiteľ: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
doba riešenia: 2006 – 2008

1/3469/06
názov projektu: Biotechnologické postupy v reprodukcii okrasných drevín
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Jakabová, PhD. (FZKI)
spoluriešiteľ: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
doba riešenia: 2006 – 2008

1/3451/06
názov projektu: Možnosti využitia parazitoidov v biologickej regulácii mory bavlníkovej (Helicoverpa armigera) a koincidencia škodcu s fytopatogénnymi hubami produkujúcimi mykotoxíny
zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Tóth, PhD. (FAPZ)
spoluriešiteľ: Ing. Monika Tóthová, PhD.
doba riešenia: 2006 – 2008

1/1347/04
názov projektu: Biológia a rozšírenie ohrozených druhov autochtónnych burín flóry Slovenska
zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Eliáš, ml., PhD. (FAPZ)
spoluriešiteľ: Ing. Mariana  Eliášová, PhD.
doba riešenia: 2004 – 2006

1/0627/03
názov projektu: Množiteľské metódy okrasných rastlín
zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Jakábová , CSc. (FZKI)
spoluriešiteľ: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
doba riešenia: 2003 – 2005

Projekty koordinované inými pracoviskami

2/0117/3
názov projektu: Hodnotenie stavu a dynamiky biotopov s využitím modelovania a diaľkového prieskumu Zeme
zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ľuboš Halada, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV
riešiteľ z FEŠRR: prof. RNDr. Bernard Šiška, CSc.
doba riešenia: 2013 – 2016

2/0174/10
názov projektu: Fungovanie nížinného lesného ekosystému pod tlakom globálnych environmentálnych zmien – výskumný objekt Báb
zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Gajdoš, CSc, (ÚKE SAV)
spoluriešiteľ: prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.
doba riešenia: 2010 - 2011

2/0030/09
názov projektu: Ekologicko-taxonomické štúdium vybraných halofytných druhov a ich spoločenstiev v Panónskej oblasti
zodpovedný riešiteľ: RNDr. Daniel Dítě, PhD.
spoluriešiteľ: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
doba riešenia: 2009 - 2011

2/7132/07
názov projektu: Zmena biodiverzity a štruktúry lesného ekosystému za 30 rokov: výskumná plocha Báb
zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Gajdoš, CSc, (ÚKE SAV)
spoluriešiteľ: prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. (zástupca vedúceho projektu)
doba riešenia: 2007 – 2009

1.2 KEGA
 

číslo projektu:                047SPU-4/2018

názov projektu:              Nové prístupy vo výučbe miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja

zodpovedná riešiteľka:     Ing. Marcela Chreneková, PhD.

doba riešenia:                 2018 - 2020

 

 • číslo projektu: 024SPU-4/2017
 • názov projektu: Tvorba moderných učebníc v slovenskom a anglickom jazyku pre nové študijné programy
 • zodpovedný riešiteľ:  Ing. Maroš Valach, PhD.    
 • doba riešenia: 2017 - 2020      
 • číslo projektu: 001UCM-4/2016
 • názov projektu: Tvorba inovatívnych učebných pomôcok pre novoakreditovaný študijný program Manažment vo verejnej správe
 • zodp. riešiteľka za SPU: doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
 • doba riešenia: 2016 - 2017
 
číslo projektu: 025SPU-4/2015
názov projektu: Poľnohospodárska a environmentálna politika EÚ (učebnica a e-learningový systém v anglickom jazyku)
zodpovedný riešení: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
doba riešenia: 2015 - 2016
 
číslo projektu: 031SPU-4/2013
názov projektu: Ekonomika a manažment verejných služieb
zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Balážová, PhD.
doba riešenia: 2013 - 2014

1.3 APVV

   • číslo projektu:                               APVV-15-0306
   • názov projektu:                             Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti
   • zodpovedný riešiteľ:                   Ing. Eva Balážová, PhD,
   • doba riešenia:                                2016 – 2019

SK-SRB-2013-0031
názov projektu: Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických rastlín a produkciu biomasy
ved. projektu: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
doba riešenia: 2015 - 2016

APVV-14-0512
názov projektu: UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov
ved. projektu: doc. Ing. Mária Fáziková, PhD.
doba riešenia: 2015 - 2018

APVV-0101-10
názov projektu: KRENAR Kreatívna ekonomika – národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly
ved. projektu: doc. Ing. Mária Fáziková, PhD.
doba riešenia: 2011 – 2014

SK-SRB-0029-09
názov projektu: Porovnávacie štúdie adaptability a produktivity energetických drevín a bylín pestovaných na poľnohospodárskej pôde južného Slovenska a Srbska
zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
doba riešenia: 2010 - 2011
Bližšie informácie o projekte

APVV-0131-07
názov projektu: Výskum modelovania a realizácia energetického využitia trvalo obnoviteľných lignocelulózových zdrojov
zodpovedný riešiteľ: Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., úsek Slovenský drevárensky výskumný ústav
zodpovedný riešiteľ za SPU: Demo Milan, Dr.h.c.prof.Ing.PhD.
doba riešenia: 2008 - 2010

APVV-0230-07
názov projektu: Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE)
zodpovedý riešiteľ: Buček Milan, prof.Ing.PhD. - Ekonomická univerzita NHF
zodpovedná riešiteľka za SPU: Fáziková Mária, doc. Ing. PhD.
forma riešenia projektu: samostatná čiastková úloha v spolupráci s NHF EU Bratislava
doba riešenia: 2008 - 2010

APVV-20-060805
názov projektu: Identifikácia zmien zložiek prostredia problémových oblastí východného Slovenska
zodpovedný riešiteľ úlohy: prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
doba riešenia: 2006 – 2008

APVT-51-044802
názov projektu: Vplyv sucha na vodný režim a biodiverzitu nížinných oblastí Slovenska a návrh opatrení
riešiteľ čiastkovej etapy: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
názov čiastkovej etapy: Vplyv zmien vodného režimu na vegetáciu alúvií
doba riešenia: 2004 – 2006