Výučba študijných programov v kombinácii slovensko-anglický jazyk

Tabuľka 1 Zoznam predmetov vyučovaných v anglickom jazyku v akademickom roku  2015/2016

FEŠRR v rámci internacionalizácie štúdia otvorila pre študentov štúdium v  kombinácii slovensko-anglický jazyk na 1.a 2. stupni vzdelávania na dennej forme štúdia.

  • § Študenti, ktorí úspešne zložili prijímacie skúšky a boli zaradení na študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ na štúdium v  kombinácii slovensko-anglický jazyk, absolvujú  študijný program v anglickom jazyku okrem povinne voliteľného predmetu Úvod do štúdia, ktorý sa vyučuje v slovenskom jazyku a štúdium ukončia záverečnou štátnou skúškou vrátane obhajoby záverečnej práce v anglickom jazyku.
  • § Študenti, ktorí úspešne absolvovali bakalárske štúdium a boli prijatí na II. stupeň vzdelávania a zaradení na študijný program Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu prípadne na študijný program Regionálny rozvoj a politiky EÚ na štúdium v kombinácii slovensko-anglický jazyk, absolvujú študijný program v anglickom jazyku okrem povinného predmetu Odborná prax, ktorý prebieha v slovenskom jazyku a štúdium ukončia záverečnou štátnou skúškou vrátane obhajoby diplomovej práce v anglickom jazyku.

Výučbu na obidvoch programoch zabezpečujú pedagógovia SPU a hosťujúci pedagógovia zo zahraničia. Študenti  sú motivovaní na vycestovanie na zahraničné študijné pobyty a stáže.

Bakalárske štúdium študijného programu "Regionálny rozvoj a politiky EÚ" kombinácii slovensko-anglický jazyk


Inžinierske štúdium študijného programu "Regionálny rozvoj a politiky EÚ" v kombinácii slovensko-anglický jazyk


Inžinierske štúdium študijného programu "Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu" v kombinácii slovensko-anglický jazyk