Workshop 29.10.-2.11.2018 v Iisalmi (Fínsko)

napísal (počet komentárov: 0)

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa od roku 2016 rieši medzinárodný vzdelávací projekt ERDI - Empowering Regional Development and Innovations 562603-EPP-1-2015-1-FI EPPKA2-KA .Lokálnou koordinátorkou projektu je prof. Eleonóra Marišová .

Projekt je zameraný na tvorbu nových modulov a inováciu predmetov na študijných programoch zameraných na strategické regionálne plánovanie, sociálnu a environmentálnu infraštruktúru a udržateľnosť a inovácie podnikov. Základom pre tvorbu nových modulov boli poznatky z regionálnych analýz realizovaných v partnerských krajinách projektu, zameraných na zistenie úrovne synergie vzdelávania v bioenergetike a požiadavkami podnikov. Počas workshopov partneri diskutovali o spôsobe monitoringu a networkingu a využitia nástrojov vedomostných aliancií tak, aby nové vzdelávacie moduly boli inovatívne a zodpovedali očakávaniam zamestnávateľov. Partnermi projektu sú nasledovné univerzity :University de Moncton, New Brunswick College (Kanada), Karelia University of Applied Sciences, Savonia University (Fínsko), HAS den Bosch University (Holandsko), Univerzita Pardubice (ČR), Széchenyi University Győr (Maďarsko). Okrem univerzít sú partnermi projektu aj podniky z vyššie uvedených štátov. Počas trvania projektu, každý akademický rok bol organizovaný medzinárodný semester, zakaždým na inej univerzite konzorcia, ktorý prebiehal v multikultúrnej komunite študentov i pedagógov a zástupcov podnikov a bol priestorom pre skvalitnenie výučby a zahrnutie nových tém, prednášaných na zahraničných partnerských univerzitách.

Komplexné zhodnotenie medzinárodného projektu ERDI sa uskutočnilo na záverečnom workshope v dňoch 29.10.-2.11.2018 v Lisalmi (Fínsko). Na workshope, za prítomnosti všetkých partnerov projektu, bola prezentovaná spoločná odborná monografia „ BUSINESS NETWORKS - COLLAGE OF BUSINESS MODELS: Cases from the ERDI Partner Regions“.

Späť