Čo je CEEPUS?

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia.

V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Od akademického roku 2009/2010 je do programu zapojená aj Univerzita v Prištine v Kosove, od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko.

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2011 na ďalšie programovacie obdobie 7 rokov.

Viac informácií o programe CEEPUS:
http://ceepus.info/default.aspx
http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/

Výberové konania na mobility v rámci programu CEEPUS

Fakulta európskych štúdii a regionálneho rozvoja vypisuje výberové konanie na mobility v rámci programu CEEPUS na partnerských univerzitách v rámci predĺženého projektu CIII-SK-0505-07-1617 Rural tourism programs network na LS akad. roka 2016/2017.

CEEPUS mobility zahŕňajú:

- semestrálne pobyty pre študentov

- 1 mesačné -krátkodobé pobyty pre študentov zamerané na spracovanie bakalárskej,  diplomovej, dizertačnej práce

- prednáškové pobyty pre učiteľov.

Kritériá výberu:
dobrá úroveň anglického jazyka,
osobný pohovor v anglickom jazyku zameraný na motiváciu študenta, učiteľa.

Vyplnenú podpísanú prihlášku je potrebné zaslať Ing. Dalkovičovej na  adresu: Veronika.Dalkovicova@uniag.sk do 14. októbra 2016 (do 15:00). Prihláškový formulár je dostupný na stránke http://www.fesrr.uniag.sk/sk/ceepus/.

Výberové konanie sa uskutoční 17. októbra 2016 o 13:00 pre študentov a pedagógov. Výberového konania je potrebné zúčastniť sa osobne v Kancelárii pre zahraničné vzťahy Dekanátu FEŠRR, SPU v Nitre. Kandidátov na študijný pobyt a ich náhradníkov určí výberová komisia v závislosti od výsledného poradia účastníkov výberového konania.

Ponuka semestrálnych pobytov pre študentov:

1 x BOKU, Rakúsko

1 x University of Applied Sciences Burgenland, Rakúsko

Ponuka krátkodobých pobytov pre učiteľov

1 x BOKU, Rakúsko

Bližšie informácie:
doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. Eleonora.Marisova@uniag.sk
Ing. Veronika Dalkovicova Veronika.Dalkovicova@uniag.sk

CEEPUS na FEŠRR

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa po úspešnom schválení projektu „Rural Tourism programs network“ zapojila do programu CEEPUS. Schválená sieť Rural Tourism programs network“ CIII-SK-0505-06-1617 je zameraná na vzdelávacie pobyty študentov I., II. III. stupňa vysokoškolského štúdia a taktiež na prednáškové pobyty pre pedagógov.

Daná sieť je zameraná na vidiecky turizmus a výmenu informácií a vedomostí v danej problematike.

Univerzity a fakulty zapojené do siete Rural Tourism programs network:

  • Koordinátor siete: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja web

Partneri siete:

 • BOKU Viedeň (Rakúsko): web
 • FH Burgenland (Rakúsko): web
 • Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní (Česká Republika): web
 • Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta ekonomiky a manažmentu (Česká Republika): web
 • Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta manažmentu a ekonomiky (Česká Republika): web
 • Univerzita v Záhrebe, Poľnohospodárska fakulta (Chorvátsko): web
 • Univerzita J.J.Strossmayera v Osijeku, Fakulta poľnohospodárstva (Chorvátsko)web
 • Univerzita sv. Štefana, Godollo, Fakulta ekonomiky (Maďarsko) web
 • Vysoká škola Karola Róberta v Gyöngyösi (Maďarsko): web
 • Západomaďarská univerzita v Šoproni Fakulta ekonomiky(Maďarsko): web
 • Univerzita Széchenyi István, Fakulta poľnohospodárstva a potravinárstva (Maďarsko): web
 • Univerzita Széchenyi István,  Fakulta ekonomiky a manažmentu (Maďarsko): web
 • Ekonomická škola vo Varšave (Poľsko) web
 • SGGW, Fakulta ekonomiky (Poľsko) web
 • SGGW, Fakulta záhradníctva, biotechnológie a krajinnej architektúry (Poľsko): web
 • Poľnohospodárska univerzita v Karkove, Fakulta poľnohospodártva a ekonomiky (Poľsko): web
 • Vysoká škola turizmu a ekológie, Fakulta voľného času a turizmu (Poľsko): web
 • Univerzita Primorska (Slovinsko) web
 • Univerzita v Maribore (Slovinsko) web
 • Univerzita v Novom Sade (Srbsko) web
 • Belehradská univerzita (Srbsko) web
 • Technická univerzita Cluj-Napoca (Rumunsko) web

Predmety v AJ ponúkané partnermi

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta EU štúdií a regionálneho rozvoja: web
 • BOKU Viedeň: web
 • FH Burgenland: web
 • Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní: web
 • Česká zemědelská univerzita v Praze, Fakulta ekonomiky a manažmentu web
 • Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta manažmentu a ekonomiky: web
 • Univerzita v Záhrebe, Poľnohospodárska fakulta: web
 • Univerzita J.J.Strossmayera v Osijeku, Fakulta poľnohospodárstva: web
 • Univerzita sv. Štefana, Godollo web
 • Vysoká škola Karola Róberta v Gyöngyösi web
 • Západomaďarská univerzita v Šoproni Fakulta ekonomiky: web
 • Univerzita Széchenyi István, Fakulta poľnohospodárstva a potravinárstva web
 • Univerzita Széchenyi István,  Fakulta ekonomiky a manažmentu: web
 • Ekonomická škola vo Varšave web
 • SGGW, Fakulta ekonomiky web
 • SGGW, Fakulta záhradníctva, biotechnológie a krajinnej architektúry (Poľsko): web
 • Poľnohospodárska univerzita v Krakove, Fakulta poľnohospodárstva a ekonomiky: web
 • Vysoká škola turizmu a ekológie, Fakulta voľného času a turizmu: web
 • Univerzita Primorska web
 • Univerzita v Maribore web
 • Univerzita v Novom Sade web
 • Belehradská univerzita web
 • Technická univerzita Cluj-Napoca web