Habilitačné a inauguračné konania

 
Kritériá a žiadosti
 
 
Legislatíva
 
   Vyhláška č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
   Vyhláška 457/2012 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
   Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora
 
Poplatky spojené s habilitačným konaním interného zamestnanca FEŠRR SPU v Nitre hradí fakulta. Poplatky pre uchádzačov o habilitačné konanie, ktorí nie sú zamestnancami FEŠRR SPU v Nitre, uvádza Poriadok poplatkov SPU v Nitre.