Členovia Vedeckej rady fakulty na funkčné obdobie 2020 - 2024

Predsedníčka:

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Členovia:

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Mgr. Martin Illáš
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Ing. Zuzana Máčeková
starostka obce Uhrovec

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Ing. Jiří Schneider, PhD.
Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií MU v Brne

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Mgr. Ing. Peter Szovics, PhD.
Inšpektorát práce v Nitre

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Ekonomická fakulta JU v Českých Budějoviciach

Dokumenty - Vedecká rada

V zmysle Harmonogramu zasadnutí poradných orgánov dekanky FEŠRR SPU v Nitre v akademickom roku 2022/2023 a Vedeckej rady FEŠRR sú naplánované zasadnutia Vedeckej rady v dňoch:

25. november 2022

1. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v ak. roku 2021/22

predkladá: dekanka fakulty

2. Rôzne

 

6. apríl 2023

1. Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FEŠRR za rok 2022

predkladá: dekanka fakulty

2. Návrh na schválenie členov skúšobných komisií, ďalších odborníkov pre skúšanie predmetov štátnych skúšok bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEŠRR SPU v Nitre v akademickom roku 2022/2023

predkladá: dekanka fakulty

3. Rôzne