Odborná prax/exkurzia

Garant odbornej praxe na FEŠRR:

doc.Ing. Martin Prčík, PhD.
Tel: +421/37/6415628
e-mail: Martin.Prcik@uniag.sk

Konzultačné hodiny: v ZS ak. roka 2021/2022 streda 09.00 až 11.00 h
Konzultácie si je možné vopred dohodnúť počas všetkých pracovných dní (pondelok až piatok)

Adresa: 
Ústav environmnetálneho manažmentu
Mariánska ulica 10
94976 Nitra

Absolvovanie odbornej praxe v 1. stupni štúdia je povinnou súčasťou štúdia v študijnom programe Environmentálne manažérstvo (študijný odbor environmentálny manažment). V študijnom pláne je zaradená odborná prax v 4. semestri. Odporúčaným miestom výkonu praxe sú pracoviská riadiace starostlivosť  o životné prostredie na regionálnej a miestnej úrovni riadenia, a to predovšetkým: 

Okresné úrady, odbory životného prostredia v sídlach krajov a okresov OŽP na Okresných úradoch v sídlach krajov majú širšie kompetencie ako v sídlach okresov,

Samosprávne kraje, úrady v sídlach krajov (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Žilina), odbory životného prostredia, resp. odbory územného plánovania a životného prostredia,

Mestské úrady, odbory územného plánovania a životného prostredia,

Správy národných parkov a chránených krajinných oblastí,

Väčšie podnikateľské subjekty a súkromné firmy, ktoré majú zriadené oddelenia životného prostredia (napr. Volkswagen Slovakia a.s.).

 

Organizácia odbornej praxe

Študenti denného štúdia absolvujú odbornú prax v 4. semestri. V 3. semestri štúdia si každý študent stiahne z webovej stránky fakulty „Dohodu o odbornej praxi študenta“, uzatvorenú medzi FEŠRR SPU v Nitre na jednej strane a inštitúciou, v ktorej bude prax absolvovaná, na strane druhej, a to v troch exemplároch (1 pre garanta odbornej praxe, 1 pre inštitúciu a 1 pre študenta). Študenti odovzdajú dohodu po podpísaní príslušnou inštitúciou garantovi praxe FEŠRR najneskôr do 15. januára príslušného akademického roka, v ktorom majú odbornú prax absolvovať. Akákoľvek zmena v termíne alebo v mieste vykonávania odbornej praxe musí byť vopred prerokovaná s inštitúciou, v ktorej má byť prax realizovaná a s garantom praxe FEŠRR.

Po ukončení odbornej praxe vypracuje študent „Správu z praxe“, ktorú po potvrdení zamestnancom povereným vedením odbornej praxe v príslušnej inštitúcii, kde prax bola realizovaná, odovzdá garantovi praxe FEŠRR.

Na odbornú prax realizovanú v zahraničí individuálnou formou sa „Dohoda o odbornej praxi študenta“ s FEŠRR SPU neuzatvára, údaje o praxi sa len evidujú na dekanáte FEŠRR, na oddelení zahraničných vzťahov (kap.6.3 Odborná prax v zahraničí).

Zápočet za absolvovanie odbornej praxe udeľuje garant praxe FEŠRR v dohodnutých termínoch v mesiacoch máj - júl príslušného akademického roka. Termíny budú zverejnené na webovej stránke fakulty. Študenti majú možnosť absolvovať odbornú prax aj na pracoviskách SPU, ak téma diplomovej práce súvisí s výskumom realizovaným na vybranom pracovisku SPU.

Študentom externého štúdia sa na účely absolvovanej odbornej praxe (predpísanej v 6 semestri štúdia) započítava výkon práce v pracovnom alebo obdobnom pomere, ak je študent zamestnancom v odbore príbuznom študijnému programu Environmentálne manažérstvo (všetci študenti odovzdajú potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa spolu s náplňou práce, termín: v zápočtovom týždni 5. semestra, dodané garantovi praxe). Garant praxe FEŠRR prerokuje s garantom študijného programu vhodnosť započítania vykonávanej práce na účely praxe I. stupňa štúdia. V prípade súhlasu garanta študijného programu s charakterom vykonávanej práce, garant praxe FEŠRR vyznačí absolvovanie praxe študentovi vo výkaze o štúdiu. V prípade, že na základe dokladu o zamestnaní nie je možné študentovi započítať odbornú prax, určí garant študijného programu náhradný spôsob, na základe ktorého bude možné študentovi zapísať zápočet z predmetu odborná prax. 

Dokumenty na stiahnutie