Garant bakalárskej praxe na FEŠRR:

doc. Ing. Martin Prčík, PhD.
tel: +421/37/6415628
e-mail: martin.prcik@uniag.sk

Konzultačné hodiny v LS ak. roka 2023/2024:streda  08:00 až 10:00 hod

Konzultácie si je možné vopred dohodnúť počas všetkých pracovných dní (pondelok až piatok)

Adresa:
Ústav práva a udržateľného rozvoja

Katedra udržateľného rozvoja
Pavilón A Poschodie 03 Miestnosť AA_3_310
Tr. A. Hlinku 2
94976 Nitra

Dôležité upozornenie „Memorandum o spolupráci“

 

Dňa 14.12. 2023 bol schválený vnútorný predpis univerzity: Metodický pokyn 5/2022 Prax študentov v študijných programoch a zapojenosť externých zainteresovaných strán do vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre, Konsolidované znenie vrátane Dodatku č. 1. – 14.12. 2023. Na základe tohto vnútorného predpisu máme ako fakulta (Čl. 7 Memorandum o spolupráci) povinnosť uzatvoriť so spoločnosťami, v ktorých sa realizuje bakalárska a inžinierska prax „Memorandum o spolupráci“ v ktorom si môžu špecifikovať okrem realizácie praxe aj iné činnosti, ktoré zlepšujú kvalitu zabezpečovania štúdia.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že, všetky Dohody o bakalárskej a inžinierskej praxi, podpísané (uzavreté ) po 14.12. 2023 musia obsahovať aj podpísané memorandum o spolupráci. Dohody o bakalárskej a inžinierskej praxi, ktoré boli podpísané (uzavreté) pred termínom 14.12. 2023 túto povinnosť nemajú, je to len na základe dobrovoľnosti.

V časti „Dokumenty na stiahnutie“ sú k dispozícii:

Metodický pokyn 5/2022 aj Memorandum o spolupráci.

Metodický pokyn preto, aby ste pochopili a navnímali, prečo sa toto všetko deje a prečo trváme na uzavretí memoranda o spolupráci a Memorandum o spolupráci preto, aby ste si ho stiahli a vedeli veľmi jednoduchým spôsobom vyplniť. Všetko, čo je potrebné vyplniť, je v dokumente zvýraznené žltou farbou. Niečo viete vyplniť vy a niečo musí vyplniť inštitúcia.

Dátum uzavretia memoranda musí predchádzať dátumu nástupu na bakalársku a inžiniersku prax. Tak ako je uvedené, je si potrebné pripraviť štyri rovnopisy (4 x vyplnené a podpísané).


Dohody o bakalárskej a inžinierskej praxi spolu s Memorandom o spolupráci je potrebné priniesť na podpis (prípadnú kontrolu) priamo garantovi praxe a to vždy vo vopred dohodnutom termíne.

 

Bakalárska prax na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania

 

Cieľom bakalárskej praxe na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania je získanie odborných znalostí, schopností a zručností, ktoré musí mať absolvent príslušného študijného programu. Počas bakalárskej praxe získa študent odborné poznatky nevyhnutné pre úspešné uplatnenie na trhu práce po ukončení štúdia.

 

Obsahové zameranie bakalárskej praxe pre jednotlivé študijné programy v rámci študijného odboru ekonómia a manažment

Študenti študujúci študijné programy v rámci študijného odboru ekonómia a manažment môžu bakalársku prax absolvovať v inštitúciách zaoberajúcich sa rozvojom územia, v rámci miestnej a regionálnej samosprávy, v inštitúciách fungujúcich na báze verejno-súkromných partnerstiev, mikroregiónoch, oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu alebo v špecifických podnikoch (napr. zameraných na poskytovanie služieb cestovného ruchu, v informačných kanceláriách apod.)

Bakalárska prax v inštitúcii zaoberajúcej sa rozvojom územia umožní študentom oboznámiť sa s:

  • organizačnou štruktúrou, jej cieľmi, úlohami pri rozvoji územia,
  • prístupmi, metódami a formami uplatňovanými pri programovaní, projektovaní a riadení rozvoja územia,
  • rozvojovými programami území.

Bakalárska prax v orgánoch samosprávy poskytne študentom znalosti o :

  • kompetenciách a úlohách miestnej samosprávy pri zabezpečovaní rozvoja komunity,
  • podmienkach pre ekonomický a sociálny rozvoj komunity,
  • rozvojových zámeroch komunity,
  • organizačnej štruktúre a prevádzkovom chode úradov samosprávy.

 

Odporúčané miesto výkonu pre bakalársku prax

Regionálna a miestna samospráva: obecný úrad, mestský úrad, úrad samosprávneho kraja, informačné centrá,

Štátna správa: okresné úrady, ministerstvá a organizácie, ktorých sú zriaďovateľmi,

Ďalšie subjekty: Agentúra pre rozvoj vidieka, Pôdohospodárska platobná agentúra, miestne akčné skupiny, mikroregióny, miestne a  regionálne združenia, občianske združenia, krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, rozvojové agentúry, podnikateľské subjekty, ktorých predmet podnikateľskej činnosti korešponduje so zameraním diplomovej práce a študijného odboru.

 

Organizácia bakalárskej praxe

Študenti študujúci v programoch v odbore ekonómia a manažment, dennou formou štúdia  absolvujú bakalársku prax na I. stupni vzdelávania v 6. semestri (150 hodín) počas letného semestra.

V I. stupni vzdelávania (v 5. semestri štúdia) si študent denného štúdia stiahne z webovej stránky fakulty „Dohodu o bakalárskej praxi študenta“, uzatvorenú medzi FEŠRR SPU v Nitre na jednej strane a inštitúciou, v ktorej bude prax absolvovaná, na strane druhej, a to v troch exemplároch (1 pre garanta praxe, 1 pre inštitúciu a 1 pre študenta). Študenti odovzdajú dohodu po podpísaní príslušnou inštitúciou garantovi praxe FEŠRR pred nástupom na bakalársku prax, najneskôr do začiatku letného semestra. Bakalársku prax musí študent absolvovať v rámci letného semestra, najneskôr do termínu určeného v zmysle „Harmonogramu výučby na príslušný akademický rok“.

Miesto a termín si zvolí študent sám v súlade so študijným programom, témou bakalárskej práce a po odsúhlasení garantom študijného programu. V prípade, že má študent nejasnosti vo vhodnosti konkrétnej zvolenej inštitúcie, prípadne akékoľvek iné nejasnosti, resp. otázky, prerokuje to s garantom praxe.

Študent musí absolvovať prax v dohodnutom termíne. Akákoľvek zmena musí byť vopred prerokovaná s inštitúciou, v ktorej má byť prax realizovaná a s garantom praxe FEŠRR.

Po ukončení bakalárskej praxe vypracuje študent „Správu z praxe“, ktorú spolu s potvrdením o vykonaní praxe (potvrdené zamestnancom povereným vedením bakalárskej praxe v príslušnej inštitúcii, kde prax bola realizovaná) odovzdá garantovi praxe FEŠRR.

Pre študentov študujúcich študijné programy v externej forme štúdia sa na účely absolvovanej bakalárskej praxe započítava výkon práce v pracovnom alebo obdobnom pomere, ak je študent zamestnancom v odbore ekonómia a manažment alebo v odbore príbuznom tomu študijnému programu, na ktorom študuje.

Všetci študenti externého štúdia predložia v zápočtovom týždni 5. semestra garantovi praxe FEŠRR potvrdenie o pracovnom alebo obdobnom pomere od svojho zamestnávateľa (potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa spolu s náplňou práce, nie dohody o vykonaní práce ani iné rôzne doklady). Garant praxe FEŠRR prerokuje s garantom príslušného študijného programu vhodnosť započítania vykonávanej práce na účely praxe I. stupňa štúdia. V prípade súhlasu garanta študijného programu s charakterom vykonávanej práce, garant praxe FEŠRR vyznačí absolvovanie praxe študentovi v informačnom systéme. V prípade, že obsah vykonávanej práce nezodpovedá účelu bakalárskej praxe v príslušnom študijnom programe, študent externého štúdia spracuje zadanie (zadanie vypracuje garant študijného programu), ktoré mu bude uznané ako ekvivalent bakalárskej praxe.

Zápočet za absolvovanie bakalárskej praxe udeľuje garant praxe FEŠRR.

Dokumenty na stiahnutie: