Odborná prax

Garant odbornej praxe na FEŠRR:

doc. Ing. Martin Prčík, PhD.
Tel: +421/37/6415628
e-mail: Martin.Prcik@uniag.sk

Konzultačné hodiny: v LS ak. roka 2021/2022 streda 12.00 až 14.00 hKonzultácie si je možné vopred dohodnúť počas všetkých pracovných dní (pondelok až piatok)

Adresa:
Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR
Pavilón A, 3. posch., č. dverí 310
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Cieľom odbornej praxe na inžinierskom stupni vysokoškolského vzdelávania je získanie odborných znalostí, schopností a zručností, ktoré musí mať absolvent príslušného študijného programu. Počas odbornej praxe získa študent odborné poznatky nevyhnutné pre úspešné uplatnenie na trhu práce po ukončení štúdia.

Obsahové zameranie odbornej praxe pre jednotlivé študijné programy  v rámci študijných odborov

1. Študijný odbor ekonómia a manažment
Študenti študujúci študijné programy v rámci študijného odboru ekonómia a manažment môžu odbornú prax absolvovať v inštitúciách zaoberajúcich sa rozvojom územia, v rámci miestnej a regionálnej samosprávy, v inštitúciách fungujúcich na báze verejno-súkromných partnerstiev, mikroregiónoch, oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu alebo v špecifických podnikoch (napr. zameraných na poskytovanie služieb cestovného ruchu, v informačných kanceláriách apod.)

Odborná prax v inštitúcii zaoberajúcej sa rozvojom územia umožní študentom oboznámiť sa s:

 • organizačnou štruktúrou, jej cieľmi, úlohami pri rozvoji územia,
 • prístupmi, metódami a formami uplatňovanými pri programovaní, projektovaní a riadení rozvoja územia,
 • rozvojovými programami území.

Odborná prax v orgánoch samosprávy poskytne študentom znalosti o :

 • kompetenciách a úlohách miestnej samosprávy pri zabezpečovaní rozvoja komunity,
 • podmienkach pre ekonomický a sociálny rozvoj komunity,
 • rozvojových zámeroch komunity,
 • organizačnej štruktúre a prevádzkovom chode úradov samosprávy.

Odporúčané miesto výkonu pre odbornú prax

Regionálna a miestna samospráva: obecný úrad, mestský úrad, úrad samosprávneho kraja, informačné centrá,

Štátna správa: okresné úrady, ministerstvá a organizácie, ktorých sú zriaďovateľmi,

Ďalšie subjekty: Agentúra pre rozvoj vidieka, Pôdohospodárska platobná agentúra, miestne akčné skupiny, mikroregióny, miestne a  regionálne združenia, občianske združenia, krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, rozvojové agentúry, podnikateľské subjekty, ktorých predmet podnikateľskej činnosti korešponduje so zameraním diplomovej práce a študijného odboru.

2. Študijný odbor environmentálny manažment
Prax bude realizovaná v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, vo výskumných ústavoch, v podnikoch priemyslu, energetiky, vodného hospodárstva a lesného hospodárstva, v potravinárskom priemysle, v odpadovom hospodárstve a bude zameraná na prehĺbenie praktických poznatkov v oblasti:

 • ovládania systémov, hodnotenia koordinovania zdrojov, procesov a vzťahov v organizáciách a inštitúciách, ktoré riešia problémy ochrany a tvorby životného prostredia,
 • uplatňovania a manažovania zásad štátnej environmentálnej politiky,
 • manažovania environmentálnych aspektov poľnohospodárskej výroby a priemyselných technológií, - manažovania ekologicky hospodáriacich poľnohospodárskych podnikov,  - tvorby environmentálnych projektov.

Odporúčané miesta výkonu odbornej praxe

Pracoviská riadiace starostlivosť o životné prostredie na všetkých úrovniach riadenia -Ministerstvo životného prostredia SR v Bratislave

Odborné pracoviská MŽP SR:

 • Slovenská agentúra životného prostredia
 • Štátna ochrana prírody
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia

Okresné úrady, odbory životného prostredia v sídlach krajov a okresov OŽP na Okresných úradoch v sídlach krajov majú širšie kompetencie ako v sídlach okresov,

Samosprávne kraje: úrady v sídlach krajov (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Žilina), odbory životného prostredia, resp. odbory územného plánovania a životného prostredia,

Mestské úrady: odbory územného plánovania a životného prostredia,

Správy národných parkov a chránených krajinných oblastí,

Väčšie podnikateľské subjekty a súkromné firmy, ktoré majú zriadené oddelenia životného prostredia (napr. Volkswagen Slovakia a.s.).

Organizácia odbornej praxe
3.Študijný odbor ekonómia a manažment
Študenti študujúci v programoch v odbore ekonómia a manažment dennou formou štúdia  absolvujú odbornú prax na II. stupni vzdelávania
v 4. semestri (180 hodín) počas letného semestra.

V II. stupni vzdelávania (v 3. semestri štúdia) si študent denného štúdia stiahne z webovej stránky fakulty „Dohodu o odbornej praxi študenta“, uzatvorenú medzi FEŠRR SPU v Nitre na jednej strane a inštitúciou, v ktorej bude prax absolvovaná, na strane druhej, a to v troch exemplároch (1 pre garanta odbornej praxe, 1 pre inštitúciu a 1 pre študenta). Študenti odovzdajú dohodu po podpísaní príslušnou inštitúciou garantovi praxe FEŠRR pred nástupom na odbornú prax, najneskôr do začiatku letného semestra. Odbornú prax musí študent absolvovať v rámci letného semestra, najneskôr do termínu určeného v zmysle „Harmonogramu výučby na príslušný akademický rok“.

Miesto a termín si zvolí študent sám v súlade so študijným programom, témou diplomovej práce a po odsúhlasení garantom študijného programu. V prípade, že má študent nejasnosti vo vhodnosti konkrétnej zvolenej inštitúcie, prípadne akékoľvek iné nejasnosti, resp. dotazy, prerokuje to s garantom praxe.

Študent musí absolvovať prax v dohodnutom termíne. Akákoľvek zmena musí byť vopred prerokovaná s inštitúciou, v ktorej má byť prax realizovaná a s garantom praxe FEŠRR.

Po ukončení odbornej praxe vypracuje študent „Správu z praxe“, ktorú spolu s potvrdením o vykonaní praxe (potvrdené zamestnancom povereným vedením odbornej praxe v príslušnej inštitúcii, kde prax bola realizovaná) odovzdá garantovi praxe FEŠRR.

Pre študentov študujúcich študijné programy v externej forme štúdia sa na účely absolvovanej odbornej praxe započítava výkon práce v pracovnom alebo obdobnom pomere, ak je študent zamestnancom v odbore verejnej správy alebo v odbore príbuznom tomu študijnému programu, na ktorom študuje.

Všetci študenti externého štúdia predložia v zápočtovom týždni 3. semestra garantovi praxe FEŠRR potvrdenie o pracovnom alebo obdobnom pomere od svojho zamestnávateľa (potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa spolu s náplňou práce, nie dohody o vykonaní práce ani iné rôzne doklady). Garant praxe FEŠRR prerokuje s garantom príslušného študijného programu vhodnosť započítania vykonávanej práce na účely praxe II. stupňa štúdia. V prípade súhlasu garanta študijného programu s charakterom vykonávanej práce, garant praxe FEŠRR vyznačí absolvovanie praxe študentovi vo výkaze o štúdiu. V prípade, že obsah vykonávanej práce nezodpovedá účelu odbornej praxe v príslušnom študijnom programe, študent externého štúdia spracuje zadanie (zadanie vypracuje garant študijného programu), ktoré mu bude uznané ako ekvivalent odbornej praxe.

Zápočet za absolvovanie odbornej praxe udeľuje garant praxe FEŠRR v dohodnutých termínoch v mesiacoch máj až júl príslušného akademického roka. Termíny budú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Študijný odbor environmentálny manažment

Študenti študujúci dennou formou štúdia  absolvujú v odbornú prax na II. stupni vzdelávania v 2. semestri (180 hodín) v mesiacoch máj – júl (po dohovore s garantom praxe je možné odbornú prax absolvovať aj počas letného semestra, pokiaľ to rozvrhovaná výučba dovoľuje).

V II. stupni vzdelávania, v 2. semestri štúdia si študent denného štúdia stiahne z webovej stránky fakulty „Dohodu o odbornej praxi študenta“, uzatvorenú medzi FEŠRR SPU v Nitre na jednej strane a inštitúciou, v ktorej bude prax absolvovaná, na strane druhej, a to v troch exemplároch (1 pre garanta odbornej praxe, 1 pre inštitúciu a 1 pre študenta). Študenti odovzdajú dohodu po podpísaní príslušnou inštitúciou garantovi praxe FEŠRR najneskôr do 31. mája daného akademického roka, v ktorom odbornú prax majú absolvovať.

Miesto a termín si zvolí študent sám v súlade so študijným programom, témou diplomovej práce a po odsúhlasení garantom študijného programu. V prípade, že má študent nejasnosti vo vhodnosti konkrétnej zvolenej inštitúcie, prípadne akékoľvek iné nejasnosti, resp. dotazy, prerokuje to s garantom praxe.

Študent musí absolvovať prax v dohodnutom termíne. Akákoľvek zmena musí byť vopred prerokovaná s inštitúciou, v ktorej má byť prax realizovaná a s garantom praxe FEŠRR.

Po ukončení odbornej praxe vypracuje študent „Správu z praxe“, ktorú spolu s potvrdením o vykonaní praxe (potvrdené zamestnancom povereným vedením odbornej praxe v príslušnej inštitúcii, kde prax bola realizovaná) odovzdá garantovi praxe FEŠRR.

Pre študentov študujúcich študijné programy v externej forme štúdia sa na účely absolvovanej odbornej praxe započítava výkon práce v pracovnom alebo obdobnom pomere, ak je študent zamestnancom v odbore verejnej správy alebo v odbore príbuznom tomu študijnému programu, na ktorom študuje.

Všetci študenti externého štúdia predložia v zápočtovom týždni 3. semestra garantovi praxe FEŠRR potvrdenie o pracovnom alebo obdobnom pomere od svojho zamestnávateľa (potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa spolu s náplňou práce, nie dohody o vykonaní práce ani iné rôzne doklady). Garant praxe FEŠRR prerokuje s garantom príslušného študijného programu vhodnosť započítania vykonávanej práce na účely praxe II. stupňa štúdia. V prípade súhlasu garanta študijného programu s charakterom vykonávanej práce, garant praxe FEŠRR vyznačí absolvovanie praxe študentovi vo výkaze o štúdiu. V prípade, že obsah vykonávanej práce nezodpovedá účelu odbornej praxe v príslušnom študijnom programe, študent externého štúdia spracuje zadanie (zadanie vypracuje garant študijného programu), ktoré mu bude uznané ako ekvivalent odbornej praxe.

Zápočet za absolvovanie odbornej praxe udeľuje garant praxe FEŠRR v dohodnutých termínoch v mesiacoch máj až júl príslušného akademického roka. Termíny budú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Dokumenty na stiahnutie:
Dohoda o odbornej praxi študenta v SJ
Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe
Dohoda o odbornej praxi študenta v AJ

Stáž- ponuky