Vážení študenti, milí mladí priatelia,

tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/rohacikova.jpg

vitajte na webových stránkach Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorá vznikla v roku 2004 a je najmladšou fakultou SPU v Nitre.

Fakulta ponúka študentom študijné programy v prvom, druhom a treťom stupni štúdia v dvoch  študijných odboroch: 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj a 4.3.3 Environmentálny manažment.                                            

Cieľom ponúkaných študijných programov  je príprava absolventov najmä pre prácu vo verejnej správe, verejnoprávnych inštitúciách, v projektových útvaroch a orgánoch miestnych samospráv doma i v zahraničí. Obsah štúdia vo všetkých študijných programoch je výrazne podporovaný výučbou svetových jazykov, s dôrazom na projektové, komunikačné a kooperatívne zručnosti študentov.

Snahou pedagogického a vedeckovýskumného kolektívu našej univerzity a fakulty je a aj v budúcnosti bude príprava kvalitných absolventov, ktorí obstoja na trhu práce aj v silnom konkurenčnom prostredí, akým je Európska únia.

Každoročne získavané medzinárodné vzdelávacie  projekty Vám umožnia  absolvovať mobility na zahraničných univerzitách. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a jej Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, je členom medzinárodného konzorcia univerzít Európskej únie,  prostredníctvom ktorého ponúkajú študentom možnosť získania spoločného diplomu v  „Medzinárodnom magisterskom štúdiu v oblasti rozvoja vidieka“. Do konzorcia týchto univerzít patria: Univerzita Ghent (Belgicko), Humboldtova univerzita Berlín (Nemecko), Agrocampus QUEST, Rennes (Francúzsko), Univerzita v Pise (Taliansko) a SPU v Nitre. Nezastupiteľnú úlohu v profesijnej príprave študentov zastáva študentská vedecká činnosť a spoločenská prax. Organizované odborné exkurzie doma aj v zahraničí  na bakalárskom stupni a odborné praxe na inžinierskom stupni štúdia sú spolu so samoštúdiom  doplnkovými formami prípravy študentov na budúce povolanie.

Na komplexné vytvorenie optimálnych študijných podmienok má fakulta k dispozícii priestorové a technické vybavenie.

Svoj voľný čas môžete tráviť klubovou činnosťou, v malých javiskových formách a literárnych krúžkoch, v súbore Zobor a v mnohých formách telovýchovy a športu.

Verím, že nájdete  na  Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a na našej fakulte svoj druhý domov a v starobylej Nitre nový životný priestor.

 

 

Oľga Roháčiková,

dekanka FEŠRR