Programová komisia študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ - 2. stupeň

 

Členovia programovej komisie študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ - 2. stupeň:

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. Ústav európskych politík a verejnej správy
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. Ústav práva
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. Ústav environmentálneho manažmentu
Dr.habil.Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. Ústav európskych politík a verejnej správy
doc. Ing. Katarína Melichová, PhD. Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
Ing. Maroš Valach, PhD. Ústav európskych politík a verejnej správy
doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD. Ústav práva
Bc. Natália Modránska študentka
Ing. Michal Palko študent
Ing. Katarína Koncošová, PhD. Mestský úrad Trnava - prednostka mestského úradu
Ing. Štefan Králik Úrad NSK, oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

 

Stanoviská externých zainteresovaných strán k študijnému programu

 

Stanoviská zamestnávateľov k ŠP

 

Zápisnice zo zasadnutí Programovej komisie:

Zápisnica - 20. 01. 2022

Zápisnica - 20. 07. 2022

Zápisnica - 11. 11. 2022

Zápisnica - 24. 11. 2022

Zápisnica - 06. 12. 2022