Akademický senát a jeho členovia

Všetci členovia senátu, či už univerzitného (tzv. Veľký senát – Akademický senát SPU) alebo fakultného (tzv. Malý senát – Akademický senát FEŠRR) sú volenými zástupcami študentov a teda študenti si ich volia spomedzi vlastných radov na obdobie štyroch rokov. „Senátnici“ teda predstavujú akýsi hlas študentov na pôde školy. Z tohto dôvodu má ktokoľvek zo študentov právo obrátiť sa na nich.

Budeme  radi ak sa na nás – členov oboch senátov – obrátite v prípade akýchkoľvek otázok, podnetov, nápadov, ale i problémov a sťažností.

Činnosť a kompetencie Akademického  senátu SPU  (AS SPU):

 • schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvy alebo zmenu sídla univerzity a jednotlivých fakúlt;
 • schvaľuje vnútorné predpisy univerzity;
 • volí a navrhuje odvolanie rektora z funkcie;
 • schvaľuje návrh na vymenovanie a odvolanie prorektorov;
 • schvaľuje návrh na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady univerzity;
 • schvaľuje návrh rozpočtu a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami univerzity;
 • vyslovuje súhlas s návrhom štatútu správnej rady predloženým rektorom;
 • schvaľuje návrhy rektora na úkony týkajúce sa majetku univerzity;
 • schvaľuje dlhodobý zámer univerzity;
 • schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení univerzity;
 • prerokúva návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na univerzite;
 • schvaľuje podmienky prijatia na štúdium;
 • vyjadruje sa k návrhu na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí univerzity, ktoré nie sú fakultami;
 • jeho študentská časť volí zástupcu verejnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl;
 • podáva akademickej obci univerzity správu o svojej činnosti.

Činnosť a kompetencie Akademického  senátu FEŠRR

-        schvaľuje vnútorné predpisy fakulty;

-        volí a odvoláva dekana;

-        schvaľuje návrh na vymenovanie a odvolanie prodekanov;

-        schvaľuje návrh na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty;

-        schvaľuje návrh rozpočtu fakulty a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty;

-        schvaľuje dlhodobý zámer fakulty vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty;

-        schvaľuje výročnú správu o činnosti a o hospodárení fakulty;

-        prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta;

-        schvaľuje podmienky prijatia na štúdium;

-        vyjadruje sa k návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty;

-        volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl;

-        podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti.

Členovia AS FEŠRR za študentov:

Bc. Natália Modranská

Kontakt:

e-mail: natyy@zoznam.sk

 

Bc. Vladimíra Skladaná

Kontakt:

e-mail: vladimirka.skladana@gmail.com

 

Bc. Vanesa Hvizdová

Kontakt:

e-mail: vaneska.hvizdova@gmail.com

mobil: 0911 908 533

 

Bc. Tatiana Šoltýsová

Kontakt:

e-mail: soltysova.tatiana@gmail.com