FEŠRR vo svete a svet na FEŠRR

napísal (počet komentárov: 0)

Napriek tomu, že semester skončil v máji, pedagógovia a študenti FEŠRR v spolupráci s inými fakultami nezaváhali a aj v letných mesiacoch sa venovali vzdelávacím aktivitám, a to na medzinárodnej úrovni. Prvá z týchto aktivít bola naplánovaná hneď na začiatok júna, konala sa v Campobasso (Taliansko) a išlo o letnú školu  organizovanú v rámci projektu IUCLAND (International University Cooperation on Land Protection in European-Asiatic Countries, No. 561841-EPP-1-2015-1- IT-EPPKA2-CBHE-JP). Projekt je koordinovaný univerzitou Molise v Campobasso, pričom lokálnym koordinátorom na našej univerzite je FEŠRR. Témou letnej školy bola pôdna degradácia v kontexte organizujúcej krajiny, Talianska. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia študentov aj pedagógov z SPU v Nitre. Na tému tejto letnej školy voľne nadviazala ďalšia, organizovaná v rámci toho istého projektu, ktorá sa tentokrát konala na Slovensku. Brány SPU sa okrem domácich účastníkov otvorili aj pre 26 študentov a 12 pedagógov z univerzít z Číny, Kirgizska, Kazachstanu, Talianska a Chorvátska. Odborným gestorom podujatia bol prof. RNDr. Pavok Bielek, DrSc. z Katedry udržateľného rozvoja, FEŠRR, ktorý spolu s ďalšími kolegami z FEŠRR a FZKI študentom priblížili problematiku pôdnej degradácie na Slovensku. Počas letnej školy vystúpili aj viacerí hosťujúci pedagógovia. Účastníci letnej školy mali tiež možnosť navštíviť experimentálnu bioplynovú stanicu v Kolíňanoch, ktorá je jedinou svojho druhu na svete, a tiež výskumnú bázu rýchlorastúcich drevín. Ani týmto však podujatia projektu IUCLAND neskončili a začiatkom júla sa ďalší študenti v sprievode doc. Ing. Ľuboša Juríka, PhD. z FZKI  presunuli na Kirgizskú štátnu technickú univerzitu do Biškeku, kde sa problematike pôdnej degradácie venovali, tentokrát z pohľadu situácie v Kirgizsku.

Oblasťou pôdneho manažmentu sa na FEŠRR zaoberajú aj riešitelia ďalšieho medzinárodného projektu, a to projektu SULANET (Sustainable Land Management Network, No. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK). Súčasťou tohto projektu bola tiež letná škola, ktorá sa konala opäť v Taliansku, tentokrát v meste Foggia. Za SPU sa letnej školy zúčastnili študenti v sprievode Ing. Mariána Kováčika, PhD. z FEŠRR, ktorý mal prednášku k aktuálnym otázkam trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku.

Tretí medzinárodný projekt, ktorý zabezpečil vzdelávanie pre zahraničných študentov na FEŠRR toto leto sa venoval oblasti rozvoja vidieka a išlo o študijný program „International Master of Sciences in Rural Development“ a v rámci neho „Prípadová štúdia“, ktorá sa na FEŠRR (SPU v Nitre) uskutočnila už po dvanásty krát. Témou prípadovej štúdie bolo Ex ante hodnotenie vybraných CLLD stratégií ako súčastí prístupu LEADER. Študovať slovenský vidiek sa tento rok podujalo 15 študentov z Ghany, Brazílie, Ekvádoru, Ukrajiny, Číny, Kamerunu, Poľska, Libanonu, Filipín, Tajvanu, USA a Južnej Kórey pod vedením našich učiteľov a to Ing. Moniky Bumbalovej, PhD. z Katedry verejnej správy, Ing. Kataríny Melichovej, PhD. z Katedry regionálneho rozvoja a Ing. Ivana Takáča, PhD. z Katedry európskych politík. Metodickou koordinátorkou prípadovej štúdie bola pracovníčka  Európskej siete pre rozvoj vidieka v Bruseli, Ing. Jela Tvrdoňová, PhD.

Je potrebné dodať, že všetky aktivity, ktoré FEŠRR v letných mesiacoch zabezpečovala sa mohli realizovať iba vďaka nadšeniu a obetavej práci našich učiteľov a pracovníkov Centra medzinárodných projektov na FEŠRR. Nikto zo zúčastnených však svoju účasť neoľutoval. Obetovaný čas totiž plne vykompenzovali nové vedomosti, kontakty a priateľstvá. Keďže v konečnom dôsledku, najdôležitejším prvkom medzinárodných projektov, okrem výmeny vedomostí a skúseností, je práve šírenie vzájomného porozumenia a tolerancie.

Tešíme sa na ďalšie takéto projekty aj v budúcnosti.

Späť