IMRD- Prípadová štúdia 2021

napísal (počet komentárov: 0)

V čase od 28. júna 2021 do 23. júla 2021 sa na FEŠRR uskutočnila prípadová štúdia v rámci Medzinárodného inžinierskeho štúdia v rozvoji vidieka (IMRD).
Z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19 prebiehala prípadová štúdia online formou prostredníctvom MS Teams a zúčastnilo sa jej 23 študentov z týchto krajín: Bangladéš, Belgicko, Egypt, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, India, Indonézia, Taliansko, Japonsko, Maroko, Nigéria, Rwanda, Somálsko, Španielsko, Tanzánia, Turecko a Uganda. Prípadová štúdia sa venovala téme regionálnej značky ako inovatívneho nástroja komunitami vedeného miestneho rozvoja. Študenti mali možnosť virtuálne – prostredníctvom našich kolegov- navštíviť miestne akčné skupiny v rámci SR, kde túto problematiku zmapovali a zhodnotili.

Na bezproblémový a kvalitný priebeh prípadovej štúdie dohliadal miestny koordinátor projektu IMRD - prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. v spolupráci s Ing. Barborou Babjakovou, PhD. - za prax, v úlohe facilitátora doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., miestna technická koordinátorka - doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. a administrátorka projektu IMRD- Mgr. Veronika Straussová.

Záverečná prezentácia sa uskutoční dňa 23. júla 2021 od 09:00 do 14:00.

Všetkých Vás srdečne pozývame k účasti na prezentácii prostredníctvom tohto linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AFj4WdE3ZcWmzjyfMFk8ynmEaGs3GuW5MfjOlPF0Px5U1%40thread.tacv2/1624621833228?context=%7B%22Tid%22%3A%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2C%22Oid%22%3A%2268c5398d-5413-42e5-beec-e30df1d2e83f%22%2C%22MessageId%22%3A%221624621833228%22%7D

Ísť späť