Na FEŠRR prebieha realizácia projektu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – projekt technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci projektu, ktorého cieľom je príprava nových kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy, sa zabezpečí kvalitnejšia príprava študentov pre prax.

V súčasnosti prebieha výučba predmetu Základy politiky súdržnosti v EÚ a SR pre 16 študentov. Zámerom predmetu je poskytnúť teoretické a praktické skúsenosti v oblasti implementácie politiky súdržnosti EÚ na úrovni SR. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov a poskytnúť možnosť získania praktických skúseností s primárnym cieľom zabezpečiť prípravu nových administratívnych kapacít pre oblasť riadenia a implementácie politiky súdržnosti EÚ v SR v praxi. Prínosom predmetu je zabezpečenie skvalitnenia praktickej výučby pre lepšie osvojenie si teoretických vedomostí prostredníctvom participáciou expertov z praxe, ktorí pôsobia na riadiacich orgánoch štátnej správy zapojených do implementácie európskych investičných a štrukturálnych fondov na úrovni SR, ako aj na úrovni samospráv. Predmet prináša možnosť interaktívnej práce a diskusie počas návštev riadiacich orgánov a orgánov samospráv zapojených do implementácie európskych investičných a štrukturálnych fondov,  kde si budú môcť poslucháči priamo skonfrontovať svoje poznatky v praxi pri administrácii konkrétnych projektov so sústredením sa na projekty „Best Practice“. Prostredníctvom plánovaných stáží na úradoch samospráv zodpovedných za prípravu a realizáciu nenávratnej finančnej podpory z fondov EÚ pre SR budú mať poslucháči možnosť priamej účasti na riešení reálnych situácií bežnej praxe, ktorá súvisí s implementáciou projektov. Súčasťou realizácie predmetu bude aj odborná exkurzia na inštitúciách EÚ.

 

Späť