New Visegrad fund project from ESG field approved

napísal (počet komentárov: 0)

 

Charakteristika projektu

V súlade s cieľmi procesu zeleného prechodu a udržateľnosti EÚ bude konzorcium vedené AKI (Inštitút poľnohospodárskej ekonomiky Nonprofit Kft., Maďarsko) vykonávať vedecký výskum v potravinárskom priemysle krajín V4, pokiaľ ide o postupy podávania správ o udržateľnosti z pohľadu taxonómie EÚ analýza obsahu a kvality online správ veľkých spoločností pomocou hodnotenia štvorbodovej stupnice podľa relevantnej literatúry, smerníc EÚ a taxonómie EÚ.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť komplexné poznatky o súčasnej situácii a budúcich možnostiach udržateľných cieľov a aktivít potravinárskeho priemyslu v krajinách V4 na podporu ekologických riešení. Cieľom je nájsť najefektívnejšie riešenia pre trvalo udržateľné zlepšovanie potravinárskeho priemyslu v našom regióne a dosiahnuť určujúce efekty meniace spotrebiteľské správanie. Projekt sa snaží dosiahnuť trvalý dopad prostredníctvom ovplyvňovania správania firiem a zainteresovaných strán v potravinárskom priemysle. Okrem toho by úspech projektu pravdepodobne prispel k rozvoju trvalo udržateľných postupov v regióne.

SPU je v súčasnosti zapojená do viacerých významných medzinárodných projektov súvisiacich s potravinárstvom. Predovšetkým možno spomenúť COMFOCUS (Horizont 2020), EIT Food Hub (EIT), Food RIS Consumer Engagement Labs (EIT) a 3TforUni (strategické partnerstvá Erasmus+KA2). Špecializované laboratóriá SPU vykonávajú empirický a modelový výskum v oblasti podnikania a poľnohospodárskej a potravinárskej ekonomiky. V tejto oblasti v súčasnosti SPU spolupracuje s viacerými významnými predstaviteľmi potravinárskeho sektora, ako je Tesco, as; Kaufland, s.r.o.; alebo Lidl, s.r.o. Spolupráca s týmito partnermi je mnohostranná. SUA je vhodným a skúseným partnerom v realizovaní výskumu a analýz, vrátane exploračnej dátovej analýzy a data miningu.

obr.2

Contact

Coordinator

Ísť späť