Nový Erasmus+ Jean Monnet projekt na FEŠRR

napísal (počet komentárov: 0)

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) sa v oblasti svojich medzinárodných projektových aktivít zapojila v rámci  ponuky „výziev na podávanie projektov programu ERASMUS+ 2018“ do niekoľkých z nich. Úspešná spätná väzba o schválení projektu „Jean Monnet - Central European Initiative on Agricultural Land Protection (Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy)“ potešila riešiteľský tím v septembri 2018. S projektami programu Jean Monnet majú riešitelia na FEŠRR už niekoľkoročnú skúsenosť - a to s takmer všetkými druhmi tohto programu. Riešiteľské tímy preukázali svoju kvalitu od projektov na zavedenie nových modulov do výučby, cez Jean Monnet katedry až po Jean Monnet Centrum excelentnosti. Skúsenosti získané z minulých rokov boli ešte znásobené pri príprave nového návrhu projektu, ktorý bol schválený na financovanie prostredníctvom grantu.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy v kontexte špecifík regiónu strednej Európy sa stala kľúčovou ideou nového projektu. Preto hlavný zámer nového projektu reflektuje dôležitosť a potrebu posilnenia dialógu medzi kľúčovými cieľovými skupinami zo sféry ochrany poľnohospodárskej pôdy v strednej Európe tak, aby sa dosahovali ciele európskej agro-environmentálnej a potravinovej politiky. K cieľom projektu bol riešiteľským tímom fakulty navrhnutý súbor aktivít, ktoré zabezpečenia ich postupné naplnenie. K významným aktivitám počas realizácie projektu bude rozhodne patriť posilnenie diskusie kľúčových cieľových skupín vo vybranom regióne na rôznych kompetenčných úrovniach ich pôsobenia, posilnenie a podpora spolupráce výskumníkov, akademických pracovníkov a expertov v danej oblasti, ako aj zhromažďovanie, výmena a poskytovanie informácií z oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy nielen v strednej Európe, ale aj v ostatných európskych regiónoch. Jedinečnosť projektu spočíva aj v rešpektovaní multidisciplinárneho prístupu k ochrane poľnohospodárskej pôdy, keďže aplikuje socio-ekonomický, právny, politický a environmentálny aspekt. V nadväznosti na realizované aktivity spočívajú riešiteľským tímom očakávané projektové výstupy najmä vo forme priebežne aktualizovanej web stránky projektu, prezentácií referujúcich priebežne dosiahnutý progres, ako aj vedeckej konferencie v riešenej oblasti. Kľúčovým očakávaným prínosom projektu bude najmä kvalitatívne zlepšenie správy ochrany poľnohospodárskej pôdy v krajinách strednej Európy - s následným dopadom na ostatné európske regióny. Vo finálnom efekte očakáva riešiteľský tím súbor podstatných dopadových ukazovateľov, ktorými sú najmä: zabezpečenie udržateľnosti kvality poľnohospodárskej pôdy v strednej Európe v kontexte európskych politických princípov, harmonizácia politických nástrojov a  implementačných opatrení v danej oblasti, ako aj zvýšenie povedomia o hodnote pôdy pre občiansku spoločnosť najmä v rámci Európskej únie.

Jdi zpět