Zasadnutie volebného zhromaždenia FEŠRR

napísal (počet komentárov: 0)

Vážené volebné zhromaždenie,

 

v mene predsedu akademického senátu FEŠRR doc. Ing. Ivana Takáča, PhD. zvolávame zasadnutie volebného zhromaždenia pre voľbu dekana Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Zasadnutie volebného zhromaždenia sa uskutoční dňa 09.02.2024 o 10:00 v rektorátnej zasadačke SPU v Nitre (pavilón AE na prízemí).  

Program zasadnutia volebného zhromaždenia na prípravu vyhlásenia voľby kandidáta na dekana FEŠRR:

  1. Otvorenie a privítanie členov volebného zhromaždenia
  2. Návrh a schválenie dvoch overovateľov zápisnice.
  3. Stanovenie termínu vyhlásenia voľby kandidáta na dekana, lehoty na podávanie návrhov kandidátov na dekana fakulty a stanovenie termínu uskutočnenia voľby kandidáta na dekana.
  4. Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na dekana,
  5. Návrh a voľba členov volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana.
  6. Rôzne
  7. Záver
Zasadnutie bude prebiehať kombinovanou formou (prezenčne aj online cez MS Teams).
 
Odkaz:

Ísť späť