Schválený projekt APVV č. 20-0076 : „Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov“ na FEŠRR SPU v Nitre.

napísal (počet komentárov: 0)

S potešením konštatujeme, že Rozhodnutím Rady pre spoločenské vedy APVV zo dňa 14.5.2021 bol schválený projekt aplikovaného výskumu „Odpady a stavby - modelovanie efektívnosti alternatívnych možností spolupráce správnych orgánov“ s dobou riešenie od 1.7.2021 do 30.6.2024. APVV poskytne na trojročnú dobu riešenia projektu sumu 112 479 EUR.

Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. z Katedry práva Fakulty EU štúdií a Regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Projektové konzorcium tvoria 4 univerzity na Slovensku - SPU v Nitre (FEŠRR, FZKI), Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , Technická univerzita Košice, Univerzita J. Selyeho, Komárno a stakeholdermi – odberateľmi výsledkov projektu sú na základe uzatvorených zmlúv 2 samosprávne kraje (Nitriansky a Košický samosprávny kraj a 2 obce (Obec Veľké Turovce a obec Buzica).

Cieľom projektu je modelovanie efektívnej spolupráce správnych orgánov štátnej správy (okresných úradov) a miestnej samosprávy ( obcí) v odpadovom hospodárstve a stavebnom konaní a identifikácia optimálnej spolupráce správnych orgánov v odpadovom hospodárstve a stavebnom sektore v SR.

Ísť späť