Čo je Program celoživotného vzdelávania (LLP)?

Pod pojmom „celoživotné vzdelávanie“ je v krajinách EÚ označované vzdelávanie počas celého života. Zahŕňa vzdelávanie občanov v predproduktívnom veku, ktorého základ tvorí vzdelávanie v školskom systéme v školách a v školských zariadeniach a ktorým získavajú stupeň vzdelania absolvovaním základnej, strednej alebo vysokej školy. Jeho podstatným prvkom je vysokokvalitné základné vzdelávanie pre všetkých. Základné vzdelanie nasledované prvotným odborným vzdelávaním má poskytnúť mladým ľuďom nové zručnosti, ktoré sú potrebné v podmienkach spoločnosti založenej na vedomostiach. Zároveň sa mladí ľudia majú naučiť, ako sa učiť a osvojovať si pozitívny vzťah k učeniu.

Celoživotné vzdelávanie ďalej zahŕňa vzdelávanie v produktívnom veku,spravidla profesionálne odborné vzdelávanie vrátene vzdelávania v nezamestnanosti a vzdelávanie v poproduktívnom veku života. Priepustnosť týchto relatívne samostatných subsystémov celoživotného vzdelávania umožňuje občanom začať a ukončiť vzdelávanie v každom veku života, voliť si druh a odbor štúdia a opätovne sa k štúdiu vrátiť.

Štruktúra programu: 

Comenius

Program Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú.

1. Program Comenius má tieto osobitné ciele: 
• rozvíjať medzi mladými ľuďmi a pedagógmi poznanie a chápanie rozmanitosti európskych kultúr a jazykov a jej hodnoty
• pomáhať mladým ľuďom získavať základné životné zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo

2. Program Comenius má tieto operačné ciele:
• zlepšiť kvalitu mobility žiakov a pedagógov v rôznych členských štátoch
• zlepšiť kvalitu partnerstiev medzi školami v rôznych členských štátoch tak, aby sa počas trvania programu aspoň jeden žiak zúčastnil spoločných vzdelávacích činností
• podporovať učenie sa moderných cudzích jazykov
• podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, pedagogických teórií a praxe celoživotného vzdelávania s podporou IKT
• zvýšiť kvalitu a európsky rozmer odbornej prípravy učiteľov
• podporovať zlepšovanie pedagogických prístupov a riadenia škôl

Erasmus

Program Erasmus sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do formálneho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a odbornej prípravy na terciárnom stupni, nezávisle od dĺžky štúdia a priznanej kvalifikácie a vrátane doktorandského štúdia, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú.

1. Program Erasmus má tieto osobitné ciele: 
• podporovať realizáciu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania
• posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania k procesu inovácií

2. Program Erasmus má tieto operačné ciele: 
• zlepšiť kvalitu mobility študentov a pedagógov v celej Európe tak, aby sa v rámci programu Erasmus a programov, ktoré mu predchádzajú, prispelo k dosiahnutiu najmenej individuálnych účastníkov študentskej mobility do roku 2011
• zlepšiť kvalitu mnohostrannej (multilaterálnej) spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami v Európe
• zvýšiť mieru transparentnosti a súladu medzi kvalifikáciami získanými v Európe v rámci vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
• zlepšiť kvalitu spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami a podnikmi
• podporiť vývoj inovačných prístupov v odbornom vzdelávaní a príprave na terciárnom stupni, ako aj ich prenos, napríklad z jednej účastníckej krajiny do iných
• podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, pedagogických teórií a postupov celoživotného vzdelávania s podporou IKT

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do odborného vzdelávania a prípravy, okrem terciárneho stupňa, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú.

1. Program Leonardo da Vinci má tieto osobitné ciele: 
• podporovať účastníkov odbornej prípravy a ďalšej odbornej prípravy pri získavaní a využívaní znalostí, zručností a kvalifikácií s cieľom podporiť ich osobný rozvoj, zamestnateľnosť a účasť na európskom trhu práce
• podporovať zvýšenie kvality a inováciu systémov, inštitúcií a praxe odborného vzdelávania a prípravy
• zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy a mobility pre zamestnávateľov a jednotlivcov

2. Program Leonardo da Vinci má tieto operačné ciele: 
• zlepšiť kvalitu mobility v celej Európe pre osoby zapojené do počiatočného odborného vzdelávania a prípravy a do ďalšej odbornej prípravy tak, aby sa do skončenia programu celoživotného vzdelávania zvýšil počet stáží v podnikoch najmenej na ročne
• zlepšiť kvalitu spolupráce medzi inštitúciami alebo organizáciami, ktoré poskytujú možnosti vzdelávania, podnikmi, sociálnymi partnermi a inými relevantnými subjektmi v celej Európe
• podporiť vývoj inovačných prístupov v odbornom vzdelávaní a príprave, okrem terciárneho stupňa, ako aj ich prenos, napríklad z jednej účastníckej krajiny do iných
• zlepšiť transparentnosť a uznávanie kvalifikácií a kompetencií, spôsobilostí vrátane tých, ktoré sa získali cestou neformálneho a informálneho vzdelávania
• podporovať učenie sa moderných cudzích jazykov
• podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, pedagogických teórií a postupov celoživotného vzdelávania s podporou IKT

Grundtvig

Program Grundtvig sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa osôb zapojených do akejkoľvek formy vzdelávania dospelých, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú alebo podporujú.

1. Program Grundtvig má tieto osobitné ciele: 
• reagovať na vzdelávacie problémy starnúceho obyvateľstva v Európe
• pomáhať poskytovať dospelým cesty k zvyšovaniu znalostí a kompetencií/spôsobilostí

2. Program Grundtvig má tieto operačné ciele: 
• zlepšiť kvalitu a dostupnosť mobility v celej Európe pre osoby zapojené do vzdelávania dospelých tak, aby sa do roku 2013 podporila mobilita najmenej takýchto osôb ročne
• zlepšiť kvalitu spolupráce medzi organizáciami zapojenými do vzdelávania dospelých v celej Európe
• pomáhať osobám z ohrozených sociálnych skupín a osobám, ktoré sa nachádzajú v zložitej sociálnej situácii, najmä starším ľuďom a tým, ktoré zanechali vzdelávanie bez dosiahnutia základnej kvalifikácie, aby mali alternatívne možnosti zapojiť sa do vzdelávania dospelých
• podporiť vývoj inovačných postupov vo vzdelávaní dospelých a ich prenos, vrátane prenosu z jednej zúčastnenej krajiny do iných
• podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, pedagogických teórií a praxe celoživotného vzdelávania s podporou IKT
• skvalitniť pedagogické metódy a riadenie organizácií, ktoré poskytujú vzdelávanie dospelých

Prierezový program

1. Transverzálny/ prierezový program má tieto osobitné ciele: 

• podporovať európsku spoluprácu v oblastiach, ktoré zahŕňajú dva alebo viac podprogramov
• podporovať kvalitu a transparentnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov

2. Spoločný program má tieto operačné ciele: 
• podporovať tvorbu politiky a spoluprácu na európskej úrovni v celoživotnom vzdelávaní, najmä v kontexte Pracovného programu k lisabonskému procesu a programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010, ako aj v kontexte bolonského a kodanského procesu a ich nástupcov
• zabezpečiť potrebný rozsah porovnateľných údajov, štatistík a analýz s cieľom podporiť rozvoj politiky celoživotného vzdelávania, ako aj monitorovať pokrok v cieľoch celoživotného vzdelávania a určiť oblasti, ktorým sa má venovať osobitná pozornosť
• podnecovať učenie sa jazykov a podporovať jazykovú rozmanitosť v členských štátoch
• podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, pedagogických teórií a postupov celoživotného vzdelávania s podporou IKT
• zabezpečiť, aby sa výsledky programu celoživotného vzdelávania riadne zhodnotili/ ocenili, zaviedli do praxe a vo veľkej miere využívali

Jean Monnet

1. Program Jean Monnet má tieto osobitné ciele: 

• stimulovať vyučovacie a výskumné aktivity a reflexiu v oblasti štúdií európskej integrácie
• podporovať existenciu primeraného spektra inštitúcií a združení zameraných na otázky súvisiace s európskou integráciou a na európske hľadisko vo vzdelávaní a odbornej príprave

2. Program Jean Monnet má tieto operačné ciele: 
• stimulovať excelentnosť výučby, výskumu a reflexie v štúdiách európskej integrácie vo vysokoškolských inštitúciách v Spoločenstve i mimo neho
• zvyšovať úroveň poznania a povedomia o otázkach súvisiacich s európskou integráciou medzi akademickými odborníkmi i medzi európskymi občanmi všeobecne
• podporovať kľúčové európske inštitúcie zaoberajúce sa otázkami súvisiacimi s európskou integráciou
• podporovať existenciu vysokokvalitných európskych združení pôsobiacich v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy


Program Celoživotného vzdelávania na FEŠRR:

e- Bulletin

Bulletin SAIA 2013, 2012 si môžete prečítať/stiahnuť na: 

Kontakt na FEŠRR:

Ing. Norbert Floriš
Centrum medzinárodných programov
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
e-mail: Norbert.Floris@uniag.sk
Tel.: +421 37 641 5080
Fax: +421 37 641 5081

Kontakt na Národnú kanceláriu LLP: