Celoživotné vzdelávanie

 

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy.

Fakulta aktuálne poskytuje tieto akreditované vzdelávacie programy

 

Destinačný manažment

Agroenergetika v životnom prostredí

Podpora rozvoja vidieka

 

Akreditácie v oblasti celoživotného vzdelávania

 

V rámci programu Erasmus+ sú podporovaní aktivity:

► Vzdelávacia mobility jednotlivcov (KA1)– univerzity a vysoké školy majú možnosť vyslať študentov a zamestnancov do zahraničia za účelom štúdia, výučby alebo školenia sa v zúčastnených inštitúciách, ako aj za účelom stáže. Viac informácií na: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-organisations/learning-mobility-of-individuals/higher-education-students-and-staff

► Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2) – univerzity a vysoké školy majú možnosť vytvárať partnerstvá s organizáciami z programových krajín a v rámci týchto partnerstiev môžu prekladať projekty zamerané na vzdelávanie dospelých. Podporu je možné získať v rámci kooperačných a malých partnerstiev. Viac informácií na: https://www.erasmusplus.sk/sektory-vzdelavania/vzdelavanie-dospelych/#1630054879902-089c112d-30aa

 

Kontakt:

Akreditované vzdelávacie programy
doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Dekanát FEŠRR
e-mail: zaneta.paukova@uniag.sk
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Vzdelávacia mobility jednotlivcov KA1
Ing. Veronika Dalkovičová
Dekanát FEŠRR
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
e-mail: veronika.dalkovicova@uniag.sk
Tel.: +421 37 641 5757

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2)
Ing. Norbert Floriš, PhD.
Centrum medzinárodných programov
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
e-mail: Norbert.Floris@uniag.sk
Tel.: +421 37 641 5081