Dizertačná skúška a obhajoby

Podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách študent doktorandského štúdia absolvuje počas štúdia nasledovné štátne skúšky, sú to:

  1. Dizertačná skúška
  2. Obhajoby dizertačných prác
Obhajobou dizertačnej práce doktorand svoje štúdium ukončuje a získava akademický titul PhD.-„philosophiae doctor“.